BBA doet voorstellen voor meer openbaarheid bij vergaderingen gemeenteraad

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) komt woensdagavond in de raad met voorstellen, die bij moeten dragen aan meer openbaarheid en toegankelijkheid bij vergaderingen van de gemeenteraad.

Het gaat daarbij in de eerste plaats om vergaderingen van de fractievoorzitters van de raad, het zogeheten Presidium, waar organisatorische en huishoudelijke zaken rondom het goed laten functioneren van de raad worden besproken, alsmede de agendacommissie die de dagelijkse gang van zaken en de reguliere vergadercyclus coördineert.

Fractievoorzitter Ruud Kootker vindt dat die vergaderingen openbaar moeten zijn, bekend moet zijn wanneer deze worden gehouden en dat de afsprakenlijsten van die vergaderingen worden gepubliceerd, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. “Een openbare inkijk hoe en op welke wijze de raad zich organiseert draagt bij aan het creëren van draagvlak en vertrouwen bij het publiek”, zo zegt hij.

Daarnaast komt bbA met het voorstel dat bij stemmingen in het Presidium niet op basis van de fractiegrootte wordt gestemd, maar dat alle leden één stem krijgen. Kootker: “Geen stemmingen op basis van omvang van de fractie, want dan worden stemmingen een afspiegeling van de politieke verhoudingen en dat is nu net niet de bedoeling als het gaat om louter niet-politieke zaken.”

Tot slot ligt er een voorstel dat burgerleden (dat zijn actieve partijleden, die wel deel mogen uitmaken van raadscommissies maar geen lid van de raad zijn) eerst twee jaar op de kieslijst moeten hebben gestaan voordat zij als burgerlid beëdigd kunnen worden. Ruud Kootker: “Onnodige obstakels. bbA vindt dat je zo min mogelijk obstakels moet opwerpen voor mensen die actief willen worden bij het ondersteunen van een fractie van de gemeenteraad. Het is al moeilijk genoeg mensen te vinden die tijd en energie willen stoppen in het gemeenteraadswerk.”

De voorstellen, in de vorm van amendementen, zullen woensdagavond 21 april in de gemeenteraad worden behandeld bij de wijzigingsvoorstellen voor de Reglementen van Orde van de Raad.

Meer over:

Word donateur