BBA en D66 willen meer aandacht voor historische kernen

De fracties van bbA en D66 dienen bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Uitgangspunten herziening Welstandsbeleid in Amstelveen’ een amendement in, waarin zij aandacht vragen voor bescherming van Amstelveense wijken met cultuurhistorische waarde. Als voorbeelden hiervan noemen de partijen de Keizer Karelweg het Veenendaalplein en Elsrijk-West.


De beoogde herziening van het Welstandsbeleid heeft als doelstelling het verminderen van de beleids- en regeldruk. Minder nota’s, minder vergunningen en minder administratieve lasten. De partijen benadrukken dat zij het uitgangspunt van deregulering omarmen. Floortje Gordon (D66): “Het huidige welstandsregime kent te veel bureaucratie. Dit voorstel neemt knellende regels weg en maakt welstandsadvisering eenvoudiger en sneller. Voor Amstelveners betekent dit concreet dat voor een aanbouw of dakkapel niet altijd meer een vergunning nodig is. Dit scheelt tijd, administratieve lasten en geeft meer ruimte aan burgers om te investeren in hun woonomgeving”.

De fracties van bbA en D66 dienen bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Uitgangspunten herziening Welstandsbeleid in Amstelveen’ een amendement in, waarin zij aandacht vragen voor bescherming van Amstelveense wijken met cultuurhistorische waarde. Als voorbeelden hiervan noemen de partijen de Keizer Karelweg het Veenendaalplein en Elsrijk-West.

Het college stelt voor het Welstandsregime in Amstelveen aanzienlijk te verminderen. Het voorstel benoemt een aantal gebieden, waarbij een ‘bijzonder welstandsregime’ in stand blijft, maar niet alle historische kernen worden benoemd. Burgerbelangen en D66 stelden daarom tijdens de behandeling in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur vragen over de criteria, op basis waarvan de gepresenteerde welstandskaart tot stand gekomen is. Linda Roos (bbA): “Bij de uitgangspunten is nu onvoldoende aandacht  besteed aan het benoemen van historische kernen en linten zoals de tuindorpen en Amsterdamse School bebouwing. Voorbeelden hiervan zijn de Keizer Karelweg, Veenendaalplein en Elsrijk – West. Amstelveen staat op de 3e plaats in de lijst van aantrekkelijkste gemeenten om te wonen, mede dankzij het Ruimtelijk Kwaliteitskader. De historische kernen en linten hierin, moeten daarom ook een uitgangspunt zijn bij het vaststellen van de nieuwe welstandsnota”. Floortje Gordon (D66) en Linda Roos (bbA) menen:  “Deregulering moet op een zorgvuldige wijze gebeuren. Met dit amendement benadrukken wij dat het definitief vaststellen van de gebiedsindeling pas kan plaatsvinden bij het vaststellen van de nieuwe welstandsnota. Dit past ook in onze visie op het verschuiven van verantwoordelijkheden naar de burger. De Amstelvener moet vooraf mee kunnen praten over zijn of haar woonomgeving. Het meepraten over de gebiedindeling kan bij de ter visie legging van de nieuwe welstandsnota”.