BbA en VVD  willen overdracht tennispark aan tennisvereniging Startbaan

VVD  en bbA dringen tijdens de Commissievergadering van Burger & Samenleving (B&S) aan op spoed met het overdragen van het beheer en de exploitatie van het tennispark Startbaan aan de tennisvereniging Startbaan, inclusief beheer en onderhoud van het clubhuis en de binnen banen. De tennisvereniging kan en wil op korte termijn het beheer en het onderhoud van het tennispark van de gemeente overnemen. Volgens de twee partijen pas dit precies in het beleid van de Raad en het College van B & W  om sportverenigingen een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid te geven bij het beheer van sportaccommodaties. Door meer inbreng vanuit de vereniging wordt verwacht dat de exploitatie van het park voordeliger zal zijn en beter aan de wensen van de vereniging kan worden voldaan, aldus Rob Ellermeijer, woordvoerder Sport van de VVD. De vereniging LTC Startbaan wil al op korte termijn de overdracht regelen. Daarbij kan onder meer een detacheringsovereenkomst worden afgesloten met de groundsman, waarbij de huidige arbeidsvoorwaarden gewaarborgd zijn, zo licht Jitze Bakker van bbA nader toe.

VVD en bbA vragen de wethouder of hij de voorbereidingen voor de overdracht van het park op korte termijn in gang wil zetten. De wens is om  de overdracht uiterlijk eind dit jaar formeel te regelen. VVD en bbA zijn van mening dat als onderdeel van de uitwerking van het plan tot overname van het tennispark  een onafhankelijk onderzoek moet worden  verricht  naar de staat van onderhoud van de binnen-  en buitenbanen en het clubgebouw om voor de gemeente en de sportvereniging een financieel  haalbare overdracht mogelijk te maken. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat de financiële risico ’s na de overdracht bij de vereniging komen te liggen en dat de vereniging deze ook kan dragen. Ook willen  bbA  en VVD  een analyse van de door te berekenen huur voor het park aan de vereniging rekening houdend met de opbrengsten en  kosten van het park  en een marktvergelijking  met elders doorberekende huren voor vergelijkbare complexen.

VVD en bbA willen voor de behandeling van de kadernota  eind mei 2016 worden geïnformeerd over de door het college te ondernemen acties.