BBA houdt vast aan groene Bovenkerkerpolder

BBA wil onder geen beding dat er in de toekomst wordt gebouwd in de Bovenkerkerpolder.  Ook zal bbA zich verzetten tegen het opofferen van bestaande groenstroken voor het bouwen van nieuwe woningen, de z.g. verdichting van de woningbouw in Amstelveen.  Dit zei Linda Roos  bij de behandeling in de gemeenteraad van het raadsvoorstel Woonagenda Amstelveen 2015-2018.
Zij zei dit op een voorstel van  Harry van den Bergh van de PvdA om nog eens  te studeren op de vraag of er niet een nieuw evenwicht mogelijk is tussen de beperkingen vanwege Schiphol en  de grote behoefte aan huizen in de omgeving van Schiphol  i.c.  Amstelveen.  In een motie riep hij de raad op te kijken naar mogelijke  verdichting van woningbouw, hoogbouw langs de Beneluxbouw, de ombouw van leegstand in kantoren tot woningen en te zoeken naar andere geschikte mogelijkheden, daarbij  vermoedelijk ook doelend op de ruimte in de Bovenkerkerpolder, temeer omdat eerder al deskundigen van buiten Amstelveen hiervoor hadden gepleit.
Dat viel bij BBA verkeerd. Immers BBA heeft van een groene Bovenkerkerpolder een punt in het verkiezingsprogramma gemaakt.  Daarom diende Linda Roos dan ook maar meteen een amendement in, waarin  zij vroeg om de steeds terugkerende discussie over een eventuele bebouwing van  Bovenkerkerpolder een halt toe te roepen. Zij kreeg steun van de VVD, die  ter plekke het idee lanceerde om de polder voor te dragen als  Rijksmonument. Daarmee zou de polder onder bescherming vallen van het Rijk.
Geen oplossing
Linda Roos, die voor bbA  het onderwerp ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft,  legde de raad voor, dat meer woningen het probleem van het huizentekort niet oplost. ”Amstelveen is een van de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland.  Hoeveel huizen je ook bouwt, de druk zal er niet minder door worden. We moeten ons realiseren,dat Amstelveen juist zo aantrekkelijk is door het vele groen en de ruimte. Wanneer we daar aan gaan tornen kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. Zo zal het verdwijnen van veel groen binnen de bebouwde kom  ook schadelijk zijn voor natuur en milieu en de leefkwaliteit van onze  inwoners”.  Het amendement werd gesteund door D66, Groen Links, ChristenUnie en OCA.  Met steun van ook de VVD  werd het amendement aangenomen.  Uiteindelijk gaf ook de PvdA het fiat aan de Woonagenda inclusief de door bbA gewenste toevoeging.
De letterlijke tekst van het bbA - amendement zoals die in de Woonagenda  wordt opgenomen is nu:
“Met de realisatie van de Scheg zal Amstelveen de laatste stedelijke uitbreiding realiseren. Dat betekent dat binnenstedelijk groen en de Bovenkerkerpolder als waardevol groen gewaarborgd blijven voor de instandhouding van  Amstelveens woon- en leefklimaat”.
Het gebied  De Scheg is  het stuk grond ten zuiden van Westwijk.