BBA krijgt met Dwarszitter flinke oogst aan ideeën en klachten

De actie Dwarszitter van Burgerbelangen Amstelveen heeft al een flinke oogst aan klachten, vragen en suggesties opgeleverd, waarmee de raadsleden de komende periode aan de slag kunnen. Een van de grootste ergernissen is het fietsen of rijden met scooters op de wandelpaden in de groenstroken. Jacqueline Solleveld (nummer 2 op de kandidatenlijst van bbA) kwam in de strook achter Groenhof heel wat bewoners met deze klacht tegen. “Met name oudere bewoners, maar ook moeders met wandelwagens en kinderen worden regelmatig geconfronteerd met langsrazende scooters of fietsers en schrikken daarvan. En als ze er iets van zeggen krijgen ze een grote mond terug”. Dergelijke klachten werden eerder al regelmatig geuit door de bewoners van Bankras en Kostverloren.

Jacqueline Solleveld vindt dat het vaak niet duidelijk is of een pad alleen voor wandelaars is bedoeld of voor fietsers èn wandelaars. De verlaagde stoepranden daarvoor wekken de indruk dat je er ook mag fietsen. Verzoeken om borden die aangeven wat wel en niet worden door de gemeente niet gehonoreerd met als argument dat de gemeente een beleid hanteert om zo weinig mogelijk verkeers- en verbodsborden te plaatsen. Jacqueline Solleveld: “De bewoners komen zelf met andere voorstellen om toch duidelijk te maken dat de paden alleen voor wandelaars zijn. Een van hen, mevrouw Edith de Haas kwam met het idee om in plaats van borden bij de ingang in de stoep een afwijkende tegel te leggen, waarop staat dat het pad alleen voor wandelaars is. Nu ontstaan er soms gevaarlijke situaties en ik vind dat we als bbA daar iets aan moeten doen”.

Citymarketing

Fractievoorzitter Jitze Bakker kreeg te horen dat de citymarketing anders moet. Men erkent dat heemparken, musea en toerisme belangrijk zijn, maar dat het toch vooral gaat om ondernemend Amstelveen en haar werknemers. Smart city Amstelveen is een grote kans voor hen. Investeer in publiek-private ondernemingen, vindt hij.

In het Stadshart klaagden bezoekers erover dat het winkelaanbod daar vooral tot het hogere segment behoort. Veel voor de welgestelden, weinig voor de minder bedeelde Amstelvener. “Het Stadshart is er niet meer voor de Amstelvener”, was een conclusie toen bleek dat meer dan de helft van de bezoekers waarmee men sprak niet in Amstelveen woonde. Nogal wat Amstelveners kiezen nu voor het winkelcentrum Gelderlandplein. Anderen vonden het Stadshart een niet erg vrolijke uitstraling hebben. Er is te weinig te doen daar, was een opmerking. Er mag wel wat meer leven komen. Andere klachten gehoord in en om het Stadshart betroffen het ontbreken van fietsenstallingen, het tekort aan handhavers, waardoor het soms best chaotisch is met fietsers, scooters etc. Een ander probleem vindt men de afvalscheiding en de afstand die bewoners moeten lopen naar de vuilcontainers.

Goedkopere woningen

Uiteraard kwamen al de bekende klachten aan de orde, zoals het geringe aanbod van goedkopere woningen en woningen voor jonge mensen, de veiligheid en het openbaar vervoer. In de wijk Groenelaan maakt men zich zorgen over de achteruitgang van de wijk, over de verloedering van het winkelcentrum Groenhof en het niet betrekken van de bewoners bij de geplande uitbreiding ervan. Een ander zorg is de verkeersveiligheid bij de scholen, want veelvuldig halen en brengen van kinderen brengt daar onveilige situaties met zich mee.

Ook eenzaamheid kwam aan de orde. Bijzonder was de stelling van een bewoner dat het gebruik van de smartphones door de jeugd de afstand tussen jongeren en ouderen vergroot. Door het voortdurende kijken op de smartphone kijkt men niet meer naar anderen of om zich heen. Onwillekeurig vergroot men daarmee de kloof tussen jong en oud en zodoende de eenzaamheid van sommige ouderen.

Het is de bedoeling dat bbA met de Dwarszitter ook na de verkiezingen gewoon doorgaat. De Dwarszitter is een bankje dat het bbA-raadslid met zich meeneemt en daarmee aansluit bij de bewoners die ergens op een bankje uitrusten of wachten.

Meer over:

Word donateur