BBA: Onderste steen financiële crisis Cobra Museum moet boven

De fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) Ruud Kootker heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College, om antwoord te krijgen op de vele vragen die leven over de financiële crisis bij het Cobra Museum.

Uit verslagen, die bekend werden op een bijeenkomst over de lange termijnvisie op het cultuurbeleid, bleek dat zowel de Amstelveense Adviesraad Cultuur als de ambtelijke opstellers van een concept Plan van Aanpak toekomst Cobra Museum zich in vergelijkbare woorden uitspraken (“technisch failliet” en “ doorgaans een teken dat het pad naar faillissement wordt ingeslagen”) over de zorgwekkende financiële situatie van het Cobra Museum.

Kootker zegt hierover: “Het kan niet zo zijn dat de raad langs de zijlijn bij stukje en beetje wordt geïnformeerd als er zich dermate ernstige situaties voordoen, dat het voortbestaan van een met veel publiek geld gesubsidieerde instelling, in dit geval het Cobra met een jaarlijkse subsidie van 1,2 miljoen, in het geding is. Het College hoort de raad in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren en zou er goed aan doen ook met de raad in gesprek te gaan om de kaders te bespreken bij de aanpak van een dergelijke crisis. Precies overigens zoals de Rekenkamer adviseert in haar zojuist gepubliceerde rapport over het subsidiebeleid in Amstelveen”.

Burgerbelangen Amstelveen wil weten waarom de raad niet eerder is geïnformeerd, welke onderzoeken er op dit moment gaande zijn, wat de onderzoeksopdrachten zijn en hoe en wanneer de raad de uitkomsten ontvangt. Kootker vreest dat buiten het zicht van de raad aan oplossingen wordt gewerkt, die vervolgens in de coalitie worden afgetikt en als voldongen feit aan de rest van de raad worden gepresenteerd. “ Dat is het type oplossingen waar je, bij gebrek aan uitgewerkte alternatieven, niets mee kunt”.

Kootker tot slot: “Ik ben voorstander van een breed en gevarieerd cultureel aanbod, vind ook dat daar ruimhartig gemeenschapsgeld voor vrij gemaakt mag worden. Maar het moet ook gaan om economische levensvatbaarheid, de invulling van maatschappelijke doelen en het moet in redelijke verhouding staan tot de rest van het culturele veld”.

Meer over:

Word donateur