BbA wil dat het college de ambities tempert. Keuzes maken

Hieronder de door de fractievoorzitter van bbA Ruud Kootker uitgesproken tekst bij de algemene beschouwing over de Perspectiefnota 2021-2022 van het College van B. en W..
In deze nota geeft het College weer wat de plannen voor het komend seizoen zijn.

Voorzitter,
“Het geld klotst hier tegen de plinten, meneer Kootker”, zo sprak VVD fractievoorzitter Noomen mij toe aan het begin van de raadsperiode in 2018.

Het was zijn reactie op mijn betoog waarin ik pleitte om onze gemeentelijke uitgaven een keer goed tegen het licht te houden en ook te onderzoeken of wij grote, omvangrijke investeringen niet alleen uit ons spaargeld zouden moeten financieren.

“Niet doen, geen lasten doorschuiven naar toekomstige generaties”, was het antwoord van het College bij monde van wethouder Raat.

Voorzitter, we zijn drie jaar verder. We zijn ook 100 miljoen aan éénmalige uitgaven verder. We zijn meer dan 70 miljoen langjarig gaan financieren en er staat nog voor zo’n 30 miljoen op stapel; samen meer dan 100 miljoen. Voor de 3e keer op rij presenteert het College een Perspectiefnota met meer éénmalige uitgaven dan inkomsten; met dit keer een beroep op de algemene reserves van ruim 12 miljoen. Dat alles voorzien van de mededeling dat omvangrijke nieuwe projecten met langjarige financiering niet meer mogelijk zijn omdat er geen financiële ruimte is.

Het gevolg, voorzitter, van een financieel beleid gestoeld op slechts twee pijlers, die van uitgaven vanuit reserves en via langjarige financiering. Een beleid dat, wat bbA betreft, gestoeld had moeten zijn op vier pijlers, namelijk ook op mogelijke besparingen door de begroting goed door te lichten en op een verstandige manier omgaan met de onbenutte belastingcapaciteit.

Dat is niet gebeurd, uitgesteld tot volgend jaar, een gemiste kans. Niet als een goed huisvader op alle potjes gepast, maar een beetje potverteren mede dankzij de Eneco miljoenen. Het resultaat wordt politiek nu netjes geformuleerd door het College met het statement: “De marges zijn smal”. Of wel in goed Hollands: “Het geld klotst niet langer tegen de plinten”.

Ambities temperen, een pas op de plaats, keuzes maken.

Laat ik duidelijk zijn; veel van de investeringen, waaronder die in de bouw van nieuwe schoolgebouwen, hebben, terecht ook, de steun van bbA gekregen. Omdat het verstandige en noodzakelijke investeringen zijn. Daar doen we niets aan af, maar dit 2-pijler financieringsbeleid beleid zorgt er tegelijkertijd wel voor dat er een aanzienlijke openstaande agenda is.

En voor zover die agenda de ambities van het college betreft zou ik zeggen, temper die ambities maar wat en neem meer tijd. Maak een pas op de plaats. Wat bbA overigens al eerder heeft aangegeven. Maar waar de openstaande agenda rechtstreeks het voorzieningenniveau van Amstelveen gaat raken wordt het precair.

Burgerbelangen Amstelveen kiest voor herstel lokale economie en leefbare wijken en buurten met goede voorzieningen.

Daarmee is de vraag aan de orde welke prioriteiten je nu gaat stellen. Voor bbA zijn dat er twee:
herstel van de lokale economie en bestaanszekerheid en
leefbare wijken door het op peil brengen en houden van de voorzieningen.

Onze eerste prioriteit: Herstel van de lokale economie en een Taskforce voor de overlevering van het Stadshart

Onze eerste prioriteit, nu de strijd tegen het coronavirus voor een belangrijk deel is gestreden, is het herstel van onze lokale economie en de zorg voor de bestaanszekerheid van onze inwoners. En complimenten aan het College, dat samen met de Raad, vanaf het allereerste begin van de coronacrisis zeer adequaat heeft gereageerd, financiële middelen heeft vrijgemaakt, en ondersteuning heeft geboden waar dat nodig en wenselijk was. Goed om te zien dat er nu nog steeds wordt doorgepakt, met aandacht voor de verborgen groep zzp’ers, voor de toegang tot de arbeidsmarkt, voor de economisch kwetsbaren en creatieve netwerken die verder worden ontwikkeld voor kennisdeling en ervaringsoverdracht.

Maar daarmee zijn wij er niet. Onze belangrijkste zorg bij het economisch herstel betreft het Stadshart. Wat bbA daar nu aantreft is een beeld van toenemende leegstand, verloedering, uitstel van investeringen, en pleisters plakken zonder fundamentele diagnose wat de nieuwe werkelijkheid van ons vraagt. Want bioscoop, cultuurstrip of landmark ten spijt, zonder een kwalitatief hoogstaand en florerend winkelcentrum met een sterke regionale uitstraling en aantrekkingskracht is het Stadshart ten dode opgeschreven. Met alle desastreuse gevolgen voor het Stadshart, Amstelveen en onze positie als regionale mobiliteitshub van dien.

Is hier niet een Taskforce nodig, vraagt bbA het College, waar gemeenten, Unibail (-Rodamco-Westfield) en andere onroerend goed eigenaren gezamenlijk tot een samenhangend economisch herstel- en stappenplan komen? We doen een dringend beroep op het College om hier werk van te maken, de Raad hierbij actief te betrekken en er zorg voor te dragen bij dat alle stakeholders de neuzen dezelfde kant op gaan staan. Gebeurt dat niet, dan is het ook beter om al die verfraaiings-bouwplannen ook maar even in de ijskast te stoppen, want die gaan het verschil niet maken. Geen motie, maar een dringend beroep en graag een toezegging.

Onze tweede prioriteit: Leefbare wijken en buurten door voorzieningen op peil te brengen en houden

Het geld klotst niet langer tegen de plinten. Omvangrijke nieuwe projecten met langjarige financiering zijn niet meer mogelijk, omdat er geen financiële ruimte is.

Met de grote projecten Legmeer, Kronenburg-Uilenstede, De Scheg en alle andere onderhanden bouwprojecten in de stad, breiden we Amstelveen met 35% uit. Wat bbA betreft, komen we daarmee wel aan onze grenzen. Grenzen, die ook door inwoners worden ervaren gezien de toenemende weerstand bij nieuwbouwprojecten in bestaande buurten en wijken.

Verdere verhoging en verdichting van de stad vinden wij, na de afronding van eerder genoemde projecten, volstrekt niet wenselijk. De leefbaarheid mag niet onder druk komen te staan; er moet nu ingezet worden op de leefbaarheid van de bestaande wijken en buurten door goede voorzieningen, zoals fijnmazig openbaar vervoer met haltes op loopbare afstanden ook voor ouderen, een goede infrastructuur die de verkeersdrukte in de wijk evenredig verdeelt en de verkeersafwikkeling vlot en veilig laat verlopen, goed geoutilleerde, ruime, veilige wandel-, voet- en fietspaden, ruimte voor buurtwinkels zowel retail als horeca, medische centra waar zorg op maat kan worden geleverd, voldoende speel-, sport- en recreatieruimten in en rondom het groen.

Het gaat hier niet om luxe, maar om basisvoorzieningen die wij nu op peil moeten houden. Noodzakelijk omdat wij leefbare en inclusieve wijken willen, waar iedereen mee kan doen en waar de sociale cohesie kan bloeien en groeien.

Des te zorgelijker is het dat het College aangeeft dat binnen het Meerjarenprogramma Buitenruimte en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit, ik citeer, “er beperkt ruimte is voor kwaliteitsverbetering en functionele aanpassing”. In goed Hollands: “Goede kans dat je het moet doen met wat je nu hebt.”

Een omdat je je geld maar één keer kunt uitgeven, vraagt dat om keuzes maken.

Niet eindeloos doorbouwen, een pas op de plaats maken en de woondruk verplaatsen is wat Burgerbelangen Amstelveen wil.

En dan moet je keuzes durven maken. Bestaande bouw- en ontwikkelprojecten, ik noemde ze al, afronden (daar zijn we nog wel 10 jaar zoet mee), maar niet verder uitbreiden. Een pas op de plaats maken.

In plaats daarvan de woondruk verplaatsen naar buiten Amstelveen door vol in te zetten op een volwaardig openbaar vervoer netwerk met goede verbindingen met de regio. Dat is waar wij ons hard voor moeten maken in de MRA en de Vervoerregio, waar wij een stevig geluid moeten laten horen en geen slappe compromissen moeten accepteren. Het is toch idioterie dat Amstelveen tot 2036 moet wachten tot de Zuidasdok afgerond is, als dat al het geval is.

Wij moeten als Raad echt werk gaan maken van onze rol binnen Amstelland-Meerlanden en de MRA. Met een stevigere duiding van onze positie wat bbA betreft en een krachtige raadswerkgroep om onze invloed en zienswijzen kracht bij te zetten.

Voorzitter,

En natuurlijk moeten wij als Raad, de bewoners goed informeren.

Ik kom tot een afronding. Ik noemde al een paar keer de rol van de Raad. Ook bij het maken van de keuzes die ik heb benoemd. De Raad vertegenwoordigt onze inwoners. Dat vraagt ook om onze inwoners goed te informeren over wat de Raad doet, wanneer zij vergadert, welke besluiten zij heeft genomen. Daarom een motie, die ervoor zorgt dat de Raad zelf haar informatie deelt met onze inwoners. Naast informatie op de gemeentelijke website en de digitale nieuwbrief kan een RaadsInformatiePagina in ons lokale nieuwsblad daarbij een hulpmiddel zijn. Ik ben blij dat dat bbA samen met het CDA dit idee heeft mogen uitwerken, met dank aan de mede-indieners, Lijst Höcker, GroenLinks en SP.

Ik lees nu het dictum voor:

De Raad, in vergadering bijeen te Amstelveen op 7 juli 2021

Spreekt uit

  1. Dat de raad gebruik wil maken van een RaadsInformatiePagina in het Amstelveens Nieuwblad
  2. Dat deze pagina, onder redactie en verantwoordelijkheid van de griffie, op regelmatige basis, bijvoorbeeld eens per vergadercyclus, inwoners informeert over de geplande en te plannen activiteiten van en overige relevante informatie van of over de raad
  3. Voor het lopende jaar een daarvoor benodigd budget via een uitgewerkt voorstel voor aanvullend raadsbudget bij de tweede tijdvakrapportage te betrekken, zodat de eerste RaadsInformatiePagina in september aanstaande kan verschijnen
  4. Voor 2022 een daarvoor benodigd budget via een uitgewerkt voorstel voor aanvullend raadsbudget bij de begroting 2022 te betrekken

en gaat over tot de orde van de dag.

Dank u wel, voorzitter

Ruud Kootker
Fractievoorzitter Burgerbelangen Amstelveen
E: r.kootker@amstelveen.nl
M: 06 50294500

Meer over:

Word donateur