Burgerbelangen Amstelveen bezorgd over financiële toekomst Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen maakt zich grote zorgen over de financiële toekomst van Amstelveen. Deze zorg uitte fractievoorzitter Ruud Kootker bij de discussie in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen over de Perspectiefnota 2020. Hij stelde daarbij dat de ambities van het College de financiële reikwijdte van Amstelveen te boven gaan. “Wat we nu zien is dat structurele en incidentele uitgaven stijgen tot bijna ongekende hoogten en onze reserves in hoog tempo worden opgesoupeerd. We zadelen daarmee onze kinderen en kleinkinderen met de lasten op”.
Omvangrijke bedragen zullen worden uitgegeven aan ICT en digitale transformatie, huisvestings- en verbouwingskosten van het raadhuis, en bouwkosten voor het KKC; samen al goed voor de helft van de begrote uitgaven.

Kootker wees erop dat met de tientallen miljoenen die nu worden uitgegeven de algemene reserves worden gereduceerd tot een schamele 11,5 miljoen Euro in 2023. (diezelfde reserves die in het verleden nog 100 miljoen waren). Weliswaar komt er nog een bedrag binnen uit de verkoop van de Eneco aandelen, maar die opbrengst zal volgens bbA als sneeuw voor de zon verdwijnen aan de nog niet uitgevoerde lijst van ambities van dit college. Immers in de Perspectiefnota 2020 noemt het college 16 grote onderwerpen op die nog openstaan in het ambitieuze programma en waarmee, zo stelt het College zelf, grote bedragen zijn gemoeid die op dit moment niet meer aanwezig zijn.
De gemeente ontkomt er niet aan voor miljoenen te gaan bezuinigen, de druk op verhoging van de lokale lasten zal ongetwijfeld toenemen en het is zelfs niet uitgesloten dat Amstelveen in de toekomst schulden moet maken.
BbA vreest dat bij extra grote bezuinigingen posten als zorg, welzijn, sport, kunst en groenonderhoud het eerste kind van de rekening worden.

Onzekere opbrengsten

Kootker had overigens vorig jaar al zijn twijfels geuit over de financiële haalbaarheid van de plannen van dit college. Temeer omdat vorig jaar al bekend was dat de financiële ruimte beperkt zou zijn. (Kootker zat zelf aan de onderhandelingstafel, maar bbA werd op het laatste moment aan de kant geschoven). Bovendien heeft het college 25 miljoen aanvullende locatieopbrengsten (lees: grondverkoop) in 2019 en 2020 opgevoerd als inkomsten. Kritische vragen van Kootker en een extern onderzoek leidde tot de conclusie dat slechts een deel van die opbrengst kan worden gerealiseerd en dan ook nog in latere jaren. Het bleek een “politieke” keuze te zijn geweest van het College. Kootker meent dat daarmee de raad op het verkeerde been is gezet.

Een andere onzekerheid in de gemeentelijke inkomsten is de bijdrage van Aalsmeer, die geacht wordt 3,1 miljoen te zijn. Maar het is allerminst zeker dat Aalsmeer die ook gaat betalen. Niemand weet nog hoe dit gaat aflopen, zei Kootker, “dus hebben we hier te maken met een behoorlijk risico en wat is eventueel een alternatieve dekking voor dit bedrag?”
Burgerbelangen Amstelveen vindt dat er met een ambitieus College niets mis is, maar dat in dit geval, gegeven de financiële beperkingen, het verstandig is om de voorgenomen plannen in een iets lager tempo uit te voeren.

Meer over:

Word donateur