Dorpsraadvergadering in Nes aan de Amstel 

8 april 2014
Aanwezig de voltallige dorpsraad onder voorzittersschap van  Dick de Jong, met als secretaris mw. Inge Ellens, en ongeveer 25 belangstellenden, inclusief  mw. Monica Pak en de hr. Chris Smeenk, beiden namens bbA.


Bij de opening reikte  de voorzitter aan het echtpaar Hogendoorn  namens de dorpsraad, een oorkonde  uit als dank voor hun jarenlange inzet als makers en verspreiders van het buurtblad  ‘ ‘t Groene Blaadje’

Bij de Actiepunten wordt m.b.t. het onderwerp ‘ afbladderende verkeersborden’ gemeld dat  een ervan helemaal is verdwenen, terwijl een bord op die plaats wel nodig is.
Het boekje Wegwijs aan de Amstel, een soort adresboekje voor buurtbewoners, waar nog aan wordt gewerkt. Het wachten is ook op de nieuwe burgemeester, die er een voorwoord in moet schrijven. De uitgave van het boekje moet door de advertenties kostendekkend zijn.

Als zich voor 30 september a.s. niet iemand meldt  die de Nesser website gaat bijhouden zal het voortbestaan ervan een probleem worden. Er wordt  gezocht naar een vervanger van de huidige webmaster.

Sommige bewoners van ‘De Wijde Blik’  hebben moeite met de toegestane bouwhoogte uit het bestemmingsplan, namelijk vier meter.

Aanvragen uit het leefbaarheidsbudget.
Voor het komende dorpsfeest wordt ere en aanvraag gedaan voor een bijdrage t.b.v. het plaatsen van tijdelijke openbare toiletten.
De volleybalclub De Nes vraagt een bijdrage voor het komende toernooi voor alle inwoners.
Het dorpshuis vraagt een bijdrage voor de aanschaf van soepkommen en soepketels t.b.v. de van mei t/m september te organiseren maandelijkse activiteit voor alle Nessers onder de naam ‘Soep en sandwich’

Tenslotte ging de Rondvraag over o.a. het knotten van de wilgen langs de Amstel, de onoverzichtelijkheid van beide fietstunnels bij de Zijdelweg, de niet opgeruimde hondepoep (een steeds terugkerende ergernis), het Jaagpad dat door een mestrijdende boer onnodig ‘bemest’ wordt, tot grote ergernis van de passanten, het aanschaffen van plastic  waarschuwingspoppen op plaatsen waar kinderen spelen en kunnen oversteken en het maaien van bermen, liefst alleen in mei en September.