2.1 De openbare ruimte

De openbare ruimte is het altijd zichtbare visitekaartje waarin wij als Amstelveense inwoners veel tijd doorbrengen en elkaar ontmoeten. Een aantrekkelijke openbare ruimte draagt bij aan de economische waarde en de sociale veiligheid van de omgeving. Investeren in en goed onderhoud van de openbare ruimte vindt Burgerbelangen Amstelveen daarom van groot belang.

Hoe de openbare ruimte wordt ervaren kan worden uitgedrukt in een cijfer; de beeldkwaliteit. Waar op een schaal van 1 tot en met 5 de beeldkwaliteit nu 4 is, streeft bbA ernaar daar een 5 van te maken. Wij willen de “Amstelveense” maat terugzien in de beeldkwaliteit; wat bbA betreft een norm die past bij de ambitie van Amstelveen om “bovenaan” mee te doen als het gaat om beheer van de openbare ruimte. En dat alles natuurlijk op een manier waarbij wij optimaal bijdragen aan een schoner milieu en beter klimaat.

Wie beter dan de bewoner in de wijk zelf is in staat om de kwaliteit van zijn leefomgeving en dus ook de openbare ruimte te boordelen. Wat bbA betreft zetten wij daarom hoog in om de buurtschouw nieuw leven in te blazen, zodat wij samen met bewoners kunnen kijken naar wat nodig is, wat mogelijk is en waar kansen liggen. Van schouw naar realisatie, evaluatie en weer naar nieuwe buurtinitiatieven.

2.2 Groen

“Stad in het groen” is wat Amstelveen is en moet blijven. Door het juiste groen, de zogenaamde CO2 junks, te planten dragen wij ook bij aan vermindering van de CO2 in de lucht en het voorkomen van hittestress. BbA wil geen verdere verdichting door bebouwing en wil niet dat er groen wordt ingeleverd voor asfalt. Wel zijn wij natuurlijk voorstander van “ groene daken” en bouwen in combinatie met verticaal groen. Wat ons betreft beperken wij dat niet tot uitsluitend nieuwbouw, maar ook bij toekomstige renovatieprojecten willen wij bij eigenaren nut en noodzaak van groen over het voetlicht brengen. Samen zullen we de mogelijkheden voor meer groen verkennen en zo veel mogelijk benutten.

BbA staat voor handhaving van het huidige openbare groen en wil dat er in groen geïnvesteerd wordt om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van groen over alle wijken van de stad. Zoals eerder gezegd, blijvend en goed onderhoud is nodig door een actieve en creatieve gemeente die ook het initiatief neemt om de burger daar direct bij te betrekken.

“Stad in het groen” betekent voor bbA ook dat de groene poldergordel rondom Amstelveen behouden moet blijven. Wij staan voor het groene, rustige en open karakter van de polders en willen dat samen met de bewoners van de polders blijvend beschermen en toegankelijk houden voor bezoekers die er kunnen genieten van de natuur.
Groen staat ook in verbinding met recreatie. BbA is voorstander van het handhaven van de Poel als natuur- en wandelgebied en wil de mogelijkheden, die de Poel als recreatieplas biedt niet onbenut laten.

2.3 Klimaat

Een groene stad alleen is niet voldoende. Wat Burgerbelangen Amstelveen betreft zetten wij als gemeente in om op alle mogelijke manieren een bijdrage te leveren aan een beter klimaat. Zo krijgt ook Amstelveen steeds meer te maken met extremere en nattere seizoenen, dat zorgt voor veel wateroverlast. De veel voorkomende verstening van de tuinen beperkt de noodzakelijke waterafvoer. BbA wil toewerken naar “droge” wijken door daar met bewoners plannen voor te ontwikkelen. Alternatief voor de verstening van tuinen zou bijvoorbeeld het gesubsidieerd plaatsen van tuinafscheidingen, die water kunnen opvangen, kunnen zijn. Klimaatadaptatie, waarbij wij ons continu aanpassen aan het actuele en verwachte klimaat staat bij bbA hoog in het vaandel. Wij willen de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering beperken en de kansen die klimaatverandering biedt benutten

2.4 Duurzaamheid

Mensen maken een duurzaam Amstelveen. Kennis is daarbij heel belangrijk. Burgers moeten daarom geïnformeerd worden hoe zij zelf bij kunnen dragen. Stimuleren van het verzamelen, delen en borgen van kennis vinden wij een belangrijke taak van de gemeente richting de burger. Zo stellen wij de burger in staat zelf de regie te nemen.

Burgerbelangen Amstelveen wil participatie op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid vanuit de samenleving stimuleren en wil dat daarvoor participatievormen worden ontwikkeld en ingezet. Burgers moeten eigenaar kunnen zijn van duurzaamheidsprojecten waarvoor zij gezamenlijk opdrachtgever zijn (het zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap). BbA is er voorstander van dat de gemeente dergelijke initiatieven stimuleert en ondersteunt.

BbA wil dat de wijkcentra een belangrijke doorverwijsfunctie gaan vervullen naar de duurzaamheids- en energieloketten waar voorlichting kan worden gegeven, ondersteuning kan worden geleverd bij subsidieaanvragen, projecten (zoals b.v. afvalscheiding en zonne-energie) kunnen worden geëvalueerd en burgerinitiatieven worden gebundeld. De wijkcentra zijn ook de plek van waaruit de gemeente actief de beschikbare subsidies voor duurzaamheidsprojecten kan uitventen.
BbA wil ruimte voor de burger en burgerinitiatieven, zodat initiatieven bijvoorbeeld op het gebied van het plaatsen van zonnepanelen, windturbines en water opvangende tuinafscheidingen, tot hun recht kunnen komen. De participerende rol van de burger brengt ook met zich mee dat obstakels en problemen tussen verschillende deelbelangen op een natuurlijke manier door de burgers zelf moeten worden opgelost ( eventueel met bemiddeling vanuit de gemeente).
BbA wil het gevoerde beleid van de afgelopen jaren, van het college en van onze bbA-wethouder in het bijzonder, op het gebied van duurzaamheid graag voortzetten. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn ambitieus en resultaten zeer bemoedigend. Alle reden voor bbA om die lijn door te trekken.
Belangrijke stappen kunnen nog worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam en toekomstgericht bouwen, het door voorlichting en subsidiering stimuleren van het vervangen van gas door andere, minder vervuilende energievormen, het stimuleren en faciliteren van elektrisch rijden, het bevorderen van energieneutraal openbaar vervoer en het organiseren van maatwerk bij de afvalscheiding bij woon- werkcomplexen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, sportverenigingen, seniorenwoningen, scholen en appartementsgebouwen.

2.5 Overlast

Overlast in welke vorm dan ook is een rechtstreekse aantasting van de goede leefomgeving waar Burgerbelangen Amstelveen voor staat. Vandalisme, vervuiling, zwerfvuil, lawaai en vele andere zaken zijn daar debet aan. Door de buurtschouw in ere te herstellen en er zorg voor te dragen dat de regie op leefbaarheid en beeldkwaliteit wordt hersteld wil bbA de goede leefomgeving behouden en waar nodig herstellen.

Buurtschouw, stadsgesprekken en andere vormen van participatie kunnen daaraan bijdragen. Het moet voor de burger duidelijk zijn waar hij/zij met zijn zorgen over overlast terecht kan. Vervuiling pakken we samen met de buurten en inwoners aan, waarbij de gemeente middelen beschikbaar moet stellen. Tegelijkertijd willen wij dat de vervuiler betaalt, dus afvalinzamelaars samen met handhavers in de straat om overtreders meteen te beboeten.

Juist als het om leefomgeving en overlast gaat wil BbA dat de ambtelijke organisatie de burgers volgt en niet andersom. Wij willen een dienstverlenende gemeente, dienstbaar aan de burger. Bereikbaar, toegankelijk, adequaat, transparant en betrouwbaar. Dus “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Kortom, een raadhuis verder van de Poel en dichter bij de burger.

2.6 Veiligheid

Veiligheid in de wijken is een essentiële voorwaarde om een goede leefomgeving te creëren. Inbraken, geweldsmisdrijven, overvallen, straatterreur en wietplantages horen daar niet bij. Onze politie moet zichtbaar zijn op straat en schade moet worden verhaald op de daders. De druk op de politiecapaciteit vanuit de regio en met name Amsterdam, mag niet ten koste gaan van de personele bezetting van Amstelveen. Koste wat het kost moet worden vermeden dat Amstelveen de “ veilige” thuishaven gaat worden van (inter)nationaal opererende bendes en criminelen.

Burgerbelangen Amstelveen vindt dat burgers en overheid op het gebied van veiligheid samen kunnen en moeten optrekken. Veiligheid creëer je samen met de Amstelveense burgers, want zij zijn de ogen en oren van onze stad. Samen optrekken met de politie, want zij zijn de experts in het opsporen en handhaven.
BbA wil dat onveilige plekken in de buurten in kaart worden gebracht om ervoor te zorgen dat ze weer veilig worden. Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren van de buurt-app, door meer preventieadviezen aan inwoners te geven, door het contact met de bewoners en de wijkagent te intensiveren zodat voor de politie een sterke informatiepositie wordt gecreëerd en verder door resultaten terug te koppelen aan de burgers.