Woningbouw

Behoud van een goede en prettige woonomgeving brengt met zich mee dat er een grens is aan het aantal nieuwe woningen dat nog gebouwd kan worden in Amstelveen. Die omvang is nu bepaald op ongeveer 5200 woningen. Meer ruimte is er niet en meer ruimte willen wij ook niet creëren omdat dat ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Wij willen geen verdere verdichting van de openbare ruimte en geen groen of speelruimten opofferen.
Als het niet anders kan, dan accepteert Burgerbelangen Amstelveen dat er in de hoogte gebouwd wordt, maar niet ten koste van het groen. Waar mogelijk en zinvol willen wij leegstaande kantoor- en bedrijfsgebouwen hergebruiken en omvormen tot woningen, in het bijzonder studentenwoningen en levensloopbestendige appartementen voor ouderen.

Waar gebouwd wordt, wil bbA vooral de gemengde woonfunctie stimuleren en het accent leggen op starterswoningen, middel dure huur met huren net boven de sociale sectorhuur en koopwoningen. Daarnaast vindt bbA dat de bouw van meer seniorenwoningen of levensloopbestendige woningen noodzakelijk is vanwege het toenemende aantal senioren dat deel uitmaakt van onze Amstelveense bevolking.

Energiezuinig en duurzaam bouwen met het oog op de toekomst is een vanzelfsprekendheid voor bbA. BbA stimuleert de inzet van nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zoals bijvoorbeeld het vervangen van gas door andere, minder vervuilende energievormen. Tegelijk zetten wij voort waar bbA rondom woningbouw altijd mee bezig is geweest, namelijk het stimuleren van afvalscheiding, milieuvriendelijke onkruidbestrijding, uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s en meer groen. Het groen niet alleen voor de verfraaiing, maar ook om bij te dragen aan een schonere lucht door het planten van de juiste bomen en struiken ( de zogenaamde “ CO2 junks”).

1.2 Woningmarkt en woningverhuur

Wat de sociale huursector betreft wil Burgerbelangen Amstelveen doorstroming in huurwoningen bevorderen en scheef wonen tegengaan. Amstelveners zouden, anders dan nu het geval is als gevolg van landelijke regelgeving, voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. BbA wil samen met de woningbouwcoöperaties werken aan passende oplossingen en waar mogelijk invloed uitoefenen om knellende landelijke regelgeving op dit punt te wijzigen.
Doorstroming in sociale huurwoningen is in ieders belang. Voor inwoners die op basis van hun gestegen inkomen geen aanspraak meer zouden moeten maken op een gesubsidieerde sociale huurwoning, moeten oplossingen worden gevonden die doorstroming mogelijk maken. Sociale woningbouw moet ten goede komen aan degenen die daar op grond van hun inkomenspositie, echt recht op hebben.

1.3 Stadsvernieuwing en renovatie

Naast het bouwen van nieuwe woningen zet Burgerbelangen Amstelveen zich in voor de versterking van de woon- en leefkwaliteit in de wijken. Dat betekent concreet dat bbA, met behoud van het karakter van de wijken, wil investeren in en werken aan stedelijke vernieuwing en renovatie. Karakter zoals van het Oude Dorp en zoals van de Schilderswijk, waar woningen in bezit van Unibail gewoon woningen moeten blijven. BbA staat en blijft staan voor het behoud van ons Amstelveens Cultureel Erfgoed, zoals onze historische gebouwen, onze monumenten, onze bijzondere architectuur en onze heemparken.

Om de woon- en leef kwaliteit voor alle burgers in stand te houden willen wij ook dat ontwikkelingen zoals Airbnb verhuur strak wordt gereguleerd. BbA staat voor een sociaal en prettig woon- en leefklimaat, dat niet structureel verstoord mag worden door het te lang verhuren van woningen, die bestemd zijn voor permanente bewoning. BbA streeft daarom naar heldere regelgeving en handhaving.

1.4. Omgevingswet

De Omgevingswet is uitgesteld maar wordt naar verwachting in 2019 van kracht. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet geeft meer mogelijkheden voor lokale besturen en ondernemers. Naast de wettelijke wijzigingen, die bbA nauwlettend volgt, betekent de stelselherziening ook veel voor de werkwijze van alle overheidslagen, bijvoorbeeld ten aanzien van bestemmingsplannen en vergunningverlening. Dit alles vraagt om een cultuuromslag van de ambtelijke organisatie. BbA wil hierop anticiperen en daarom al in 2018, samen met de Raad, B en W en de inwoners ermee aan de slag.
In het nieuwe collegeprogramma dient dit onderwerp prioriteit te krijgen. “Aan de slag met de Omgevingswet” praktisch en participerend.

1.5. Wonen en werken

De woon- en werkfunctie van Amstelveen gaan niet altijd samen; veel inwoners werken buiten de stad, maar ook vele mensen van buiten de stad komen hier om te werken. Als ondernemer, als werknemer, of als consument maken wij allemaal deel uit van en maken gebruik van onze lokale economie. Die wil Burgerbelangen Amstelveen gezond houden, met een goed vestigingsklimaat voor (inter)nationale bedrijven, met voldoende bedrijfsruimte voor het midden- en kleinbedrijf, met het stimuleren van de lokale detailhandelsbedrijven in de diverse winkelcentra in de wijken en met een Stadshart dat zich steeds meer het hart van de stad mag noemen.
Dat een goede bereikbaarheid van Amstelveen daarbij van essentieel belang is, staat buiten kijf en is iets waar bbA zich hard voor blijft maken.

1.6 Werk en economie

De aantrekkingskracht van en het goede vestigingsklimaat binnen Amstelveen voor ( inter) nationale bedrijven is een groot goed en willen wij zeker in stand houden. Maar bbA wil ook voldoende bedrijfsruimte realiseren voor het MKB en de kleinere detailhandelsbedrijven. Jonge en startende ondernemers die vanuit onze stad hun activiteiten willen ontwikkelen moeten daarvoor de mogelijkheden krijgen. Ondernemers hebben letterlijk en figuurlijk ruimte nodig. Daarom wil bbA ook de regeldruk zoveel mogelijk beperken voor ondernemers.

1.7 Openbaar vervoer

Burgerbelangen Amstelveen wil geen verdere afbraak van de openbaar vervoervoorzieningen. Het gaat voor ons om meer dan openbaar vervoer; het gaat om een goede bereikbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Met onder andere de vele scholieren, studenten en de grote groep senioren is de behoefte aan een fijnmazig vervoersnetwerk groot. Concreet gaat het dus om voldoende haltes op loopbare afstanden, maar ook op de juiste afstemming van dienstregelingen en inzet van hoogfrequent vervangend busvervoer tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn.

Een goede aansluiting op de regio is een harde noodzaak om de bereikbaarheid van en naar Amstelveen te waarborgen. Voldoende parkeergelegenheid voor forenzen en P&R faciliteiten – en als het moet het reguleren van het parkeren in de wijken- horen daarbij.
De grote infrastructurele werken die gaan plaatsvinden, zoals de verbreding en gedeeltelijke overkapping van de A9 en de verbouwing van de Amstelveenlijn, moeten samengaan met een goede bereikbaarheid van de stad en een sterk openbaar vervoer. Vaststaat dat de A9-omgeving op de schop gaat en ook dat bbA zich hard zal maken voor het nodige maatwerk met tijdelijke en creatieve oplossingen om de overlast zoveel mogelijk te beperken en een optimale bereikbaarheid van de stad voor iedereen te behouden.

1.8. Verkeersveiligheid

Op het punt van verkeersveiligheid blijft grote oplettendheid geboden. Hoewel er veel geld is uitgetrokken voor de aanpak van een aantal gevaarlijke kruispunten in de stad, blijft het aantal ongelukken fors. Niet wachten tot het te laat is, maar prioriteit geven aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.
Om de letterlijk snelle ontwikkelingen van fiets- en scooterverkeer bij te houden, zet Burgerbelangen Amstelveen ook in op het versneld aanpassen en veilig maken van onze fietspaden.

1.9. Schiphol

Burgerbelangen Amstelveen erkent de economische waarde van Schiphol voor Amstelveen en de regio. Tegelijk worden wij, burgers van Amstelveen, onvoldoende gehoord en gezien. Dat moet anders. Het gegoochel met cijfers en de onjuiste en ontijdige berichtgeving over geluidsoverlast, uitstoot en vliegbewegingen zorgt voor veel maatschappelijke onrust in Amstelveen. BbA wil dat er een eind komt aan het interpreteren van cijfers in eigen voordeel. Het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) treedt per 1 januari 2018 in werking. BbA hecht er aan dat de gemaakte afspraken over de geluidsbelasting en de manier waarop door Schiphol wordt omgegaan met klachten, worden nagekomen. Schiphol en de Rijksoverheid zullen het vertrouwen bij onze inwoners moeten herstellen.

BbA zal er zorg voor dragen dat onze opvattingen over milieu, duurzaamheid en veiligheid samen met thema’s als geluidsoverlast en vliegbewegingen, prominent op de agenda over de toekomst van Schiphol komen. Een inhoudelijk sterke vertegenwoordiging in de metropoolregio moet daar aan bijdragen. Schiphol is in dat opzicht exemplarisch voor het belang van onze vertegenwoordiging in de regio. BbA is er voor Amstelveen en juist daarom willen wij u zo sterk als mogelijk is vertegenwoordigen in de regio.
BbA vindt ook dat de grenzen van de mogelijkheden voor Schiphol beter in kaart moeten worden gebracht en dat de alternatieven voor deze luchthaven, zoals vakantievluchten via luchthaven Lelystad, zo snel mogelijk moeten worden benut. De leefbaarheid voor bewoners van Amstelveen heeft voor bbA prioriteit. Aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners mag niet worden getornd.