3.1 Zorg en welzijn

Burgerbelangen Amstelveen wil er staan voor alle doelgroepen die extra aandacht en zorg nodig hebben, zoals ouderen, dementerenden, mensen die eenzaam zijn, jongeren met problemen enz. Daar is maatwerk voor nodig. Maatwerk op Amstelveense maat. Wij willen een inclusieve stad zijn, dat wil zeggen dat wij in staat willen zijn alle benodigde zorg te leveren op de meest toegankelijke, effectieve en doelgerichte manier.

Een cultuuromslag in de ambtelijke organisaties is noodzakelijk. Wij willen het maximale doen om de zelfredzaamheid te bevorderen. Maar voor wie dat niet mogelijk is moet er hulp worden geboden, zonder bureaucratie, zonder schotten tussen loketten en instanties, met een integrale benadering zonder cumulatie van onnodige kosten. In onze visie moeten daarbij processen de burgers volgen en niet andersom. De ambitie van bbA is dat burgers beter worden geïnformeerd waar ze terecht kunnen en waar zij recht op hebben, dat de zorg toegankelijk is en dat er zinnige zorg wordt geleverd waarbij kwaliteit en doelmatigheid in balans zijn. Zorg vanuit een benadering die afgestemd is op de persoonlijke situatie en gericht is op het doel dat we met de zorg voor die specifieke burger willen bereiken. Zorg op maat en zorg met kwaliteit!

BbA wil binnen de gemeenteraad focussen op de zorginkoop en de uitvoering van de zorg, vaststellen wat er misgaat en in het verlengde daarvan beleid aanpassen. Daarom willen wij dicht op de uitvoering en de resultaten zitten. Waar inwoners en zorgprofessionals last hebben van regels en voorschriften willen wij bijstellen op basis van waar het mis gaat in de uitvoering.
BbA wil aan de voorkant van de zorg inzetten op versterking van preventie en vroege signalering, maar ook specifieke aandacht geven aan jeugd ggz ( jonger en ouder dan 18 jaar !), schuldhulpverlening en de zogenaamde meer-probleemgezinnen.
Voor de jeugd geldt met name dat de schooluitval, de schuldenproblematiek en het drugsgebruik, al dan niet in combinatie, vraagt om een intensieve aanpak. Enerzijds door de problemen in te dammen voordat hele groepen definitief wegvallen uit onze maatschappij, anderzijds door intensivering van voorlichting, preventie en vroege signalering.
Bij ouderen speelt met name de toenemende vereenzaming een belangrijke rol. Ook hier is vroege signalering van groot belang en vraagt deze problematiek om actieve inzet van vrijwilligers en professionals om de aansluiting met anderen te bewerkstelligen en bij te dragen aan zingeving aan het leven.

Waar de oudere inwoner langer zelfstandig thuis kan en wil wonen is een optimale combinatie van informele en formele zorg gewenst. BbA is voorstander van het ondersteunen en faciliteren van sterke netwerken in de wijken, waardoor de burger altijd informele hulp in de buurt heeft en de juiste weg weet te vinden naar lokale instanties die formele zorg bieden. Uitgangspunt is dat er goed contact is tussen inwoners onderling en tussen inwoners en zorgprofessionals. Zelfredzaamheid staat hierin voorop. Wanneer bewoners er samen niet uitkomen kan desgewenst een professional ingezet worden. Resultaat is grotere sociale betrokkenheid in de buurt waarin iedere inwoner zich thuis voelt en het welzijn in de gemeente stijgt. Een groei in welzijn betekent een daling in zorgbehoefte en daarmee ook een daling in de zorgkosten.
Zorgkosten maken een belangrijk deel uit van de totale gemeentelijke begroting. BbA wil daarom ook resultaten kunnen meten door te controleren, te monitoren en te evalueren. Daarbinnen past ook om met elkaar het gesprek aan te gaan over de relatie tussen zorgkosten en opbrengsten, want wij willen zekerheid dat de bestede bedragen effectief en zinvol zijn besteed.

3.2 Onderwijs

Burgerbelangen Amstelveen is blij met de sterk verbeterde huisvesting van het onderwijs in de afgelopen jaren en met de investeringen in de verbeteringen en vernieuwingen van schoolgebouwen in Amstelveen, die op dit moment plaatsvinden. Tegelijk realiseren wij ons dat onze scholen aantrekkelijk zijn voor leerlingen van buiten Amstelveen. BbA wil daarom dat er voldoende scholen en onderwijsplekken voor Amstelveense kinderen worden gegarandeerd.
Brede scholen hebben de voorkeur van bbA, waar leren en opleiden vanuit maximale condities werkelijkheid kan worden. Ook ruimte voor internationaal onderwijs, excellente leerlingen en onderwijs gericht op vakmanschap verdienen een plaats binnen Amstelveen.

Tegelijk moet het percentage uitval op de Amstelveense scholen drastisch omlaag. BbA wil met de scholen in overleg hoe dit percentage omlaag kan worden gebracht. Tegelijkertijd vindt bbA dat leerplichtambtenaren de leerplicht aantoonbaar moeten controleren en effectief moeten bijdragen aan het verlagen van schoolverzuim.
Het aantal buitenlandse kinderen in onze gemeente stijgt. BbA vindt taalonderwijs daarom belangrijk voor de integratie van deze kinderen en hun ouders, ook omdat het bijdraagt aan emancipatie en sociaal maatschappelijke contacten. Maar ook op het terugdringen van het aantal laaggeletterden in Amstelveen moet worden ingezet. BbA wil dat iedereen in Amstelveen de kans krijgt om onze taal te spreken en te leren lezen en schrijven.

3.3 Sport en bewegen

Voldoende beweging verlengt het aantal gezonde levensjaren, verkleint de kans op obesitas, verlaagt zorgkosten, leidt tot minder ziekteverzuim en zorgt ook voor een levendige en vitale stad. Sport is en blijft daarom voor Burgerbelangen Amstelveen heel belangrijk in onze samenleving.
Sport hoort voor iedereen van jong tot oud, met of zonder beperking, toegankelijk en laagdrempelig te zijn. Deelname moet vooral actief, en waar nodig ook financieel, te worden gestimuleerd. BbA staat voor een ruimhartig beleid om breedte- en competitiesport te faciliteren. Dat brengt ook met zich mee dat sportfaciliteiten beschikbaar moeten zijn en blijven binnen de woonkernen en wijken. In dat kader moet ook worden gedacht aan speelveldjes en kleinere sportvoorzieningen.
BbA pleit voor intensieve samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, buurt- en wijkcentra, ouderencentra en zorginstellingen om hun faciliteiten ter beschikking te stellen en sportcomplexen optimaal te benutten. Initiatieven en experimenten op dit gebied behoren door de gemeente te worden gestimuleerd en, zo nodig, financieel te worden ondersteund. BbA streeft ernaar van Amstelveen een “ bewegende stad” te maken.
De Amstelveense traditie in de topsport mag niet verloren gaan. BbA wil investeren in herstel van het topsportklimaat in Amstelveen. De belangrijke voortrekkersrol van topsport en topsporters moet blijvend worden benut om de breedtesport verder te ontwikkelen.

3.4 Kunst en cultuur

Cultuur verbindt en is, net als sport, van essentieel belang voor onze Amstelveense samenleving. De kunst en cultuursector van Amstelveen behoort tot ons lokale erfgoed. Vaandeldragers als het Cobra Museum en het Museum Jan van der Togt zijn samen met P60, de schouwburg en het nieuw gevormde Platform C bepalend voor het culturele aanbod in Amstelveen.
De verankering van kunst en cultuur behoort, wat Burgerbelangen Amstelveen betreft, in het onderwijs te liggen. Dat is de plaats om jonge inwoners van Amstelveen vertrouwd te maken met uitingen van kunst en cultuur. BbA vindt dan ook dat het muziekonderwijs weer terug in de klas moet. Impulsen, ook financieel, op dat gebied worden door bbA gesteund.

De ambitie van het Bostheater om te komen tot een Cultuureiland wordt door bbA van harte ondersteund, mede gezien de hechte relatie die het Bostheater onderhoudt met onder andere het Keizer Karel College en P60. Uitbreiding van de programmering en vergroten van de publiekscapaciteit kan een prachtige aanvulling zijn op het Amstelveense cultuuraanbod voor de zomermaanden.

Om activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in stand te houden is de betrokkenheid van de burger essentieel. Een mooi en breed aanbod moet appelleren aan de vraag. Voor elk wat wils, omdat kunst en cultuur voor iedereen is en niet alleen voor de elite bereikbaar moet zijn.
Ook in financiële zin hoort de kunst en cultuursector voor iedereen bereikbaar te zijn. Evenals in de sport, hoort de gemeente ook hier een ruimhartig beleid te voeren.