Grote rol bbA in raadsvergadering februari 2020

De eerste raadsvergadering van 2020 in februari was door de veelheid van onderwerpen een bijzondere en soms opwindende vergadering, waarbij de fractieleden van bbA een opvallende rol speelden. Het was ook een raadsvergadering waarin bbA weer in de originele samenstelling aantrad. Ewa Petiet is terug na haar zwangerschapsverlof. In die periode werd zij op voortreffelijke wijze vervangen door Pieter Monkelbaan.
Er kwam nogal wat aan de orde en fractievoorzitter Ruud Kootker maakte er voor onze website een speciaal verslag van.

Woonagenda

Jacqueline Solleveld beet de spits af en kwam voor het punt Woonagenda met een amendement met als titel “Passend en veilig wonen voor ouderen”. Dit voorstel werd door alle partijen aangenomen. Daarbij bereikte zij dat vanaf nu bij alle plannen ook woningen gebouwd gaan worden die aangepast zijn aan de behoeften van zelfstandig wonende ouderen.
Bovendien gaan we kijken hoe er het beste kan worden aangesloten bij de landelijke taskforce Wonen en Zorg (zie www.taskforcewonenenzorg.nl ) waarbij voor een integrale benadering Ruimtelijke Ordening en Sociaal Domein samenwerken. Als het aan bbA ligt gaan wij in Amstelveen meedoen aan de eerste experimenten op dit gebied.
Ook diende bbA de PvdA – motie “Bovengrens middeldure koop” en de D66 – motie “Sociale koop” mede in. Alle twee moties zijn bedoeld om binnen de woningmarkt mogelijkheden te creëren om een voldoende en betaalbaar aanbod te realiseren.
Bijzonder was dat ook twee SP – moties werden aangenomen, die door ons eveneens werden ondersteund. De raad wil inzicht hebben in het achterstallige onderhoud en wil betere afspraken met de bewoners in de flatgebouwen waar Eigen Haard wil slopen.

Mobiliteitsvisie

Daarna volgde het punt Mobiliteitsvisie. Het gaat er om hoe we er voor zorgen dat in een groeiende stad de mobiliteit – openbaar vervoer, auto, fiets etc. – zo goed mogelijk wordt ingericht.
BbA diende hier de motie in “Doelgroepenvervoer mag geen kind van de OV-rekening zijn”. Deze motie was bedoeld om er voor te zorgen dat zolang het Openbaar Vervoer nog niet zo fijnmazig en specifiek is ingericht, de voorzieningen voor speciale doelgroepen optimaal moeten blijven. Ook deze motie werd door de voltallige raad aangenomen.

RTVA

In de Commissievergadering had Marga van Herteryck al een dringend beroep op de wethouder gedaan om het collegevoorstel om RTVA financieel te kortwieken, te heroverwegen. Dat heeft hij toegezegd. Het College heeft het voorstel ingetrokken en de komende viermaanden worden nu gebruikt om met RTVA en NH Media (TV Noord Holland) het proces van bestuurlijke vernieuwing en vergaande samenwerking verder in te richten. Wel onder begeleiding van een onafhankelijke van buiten komende professionele procesbegeleider. Dit was precies waarop Marga namens bbA had aangedrongen. Om nog eens zeker te stellen dat het bbA ernst is heeft Marga in de raadsvergadering heel specifiek een verklaring afgelegd, waarin zij de aanstelling van deze externe procesbegeleider – als een toezegging van de wethouder heeft geduid. RTVA en NH Media moeten dan ook akkoord zijn met de aan te stellen procesbegeleider.

Verkoop aandelen Eneco

Als er iets is waarmee bbA een traditie heeft opgebouwd dan is het wel onze kritische blik op de gemeentelijke financiën. BbA vindt dat er geen geld mag worden uitgegeven dat er niet is, dat we consequent moeten zijn in ons financiële gedrag en ons bij uitgaven niet moeten laten leiden door de waan van de dag.
Het is jammer dat het Gemeentebestuur de meeropbrengst uit de verkoop van de Eneco-aandelen niet gebruikt om eerst de 10 miljoen terug te storten in de reserve Sparen Vooraf. Immers het College had eerder dit jaar deze post leeg geplukt om zijn (te) ambitieuze plannen uit te voeren.
Heel bijzonder was dat de wethouder van financiën, die nota bene een van de bedenkers is van de post Sparen Vooraf, er nu langzaam maar zeker afstand van neemt. Ons amendement om uit de Eneco – opbrengst 10 miljoen terug te storten in Sparen Vooraf haalden het dan ook niet. Maar we hebben het College en de raad wel laten zien, dat we op het punt financiën bij de les zullen blijven.

Goede resultaten

Het was een raadsvergadering met veel moties en amendementen, die veel voorbereiding en discussie in de voorgaande commissie vergaderingen met zich meebrachten. Maar ook een vergadering met goede resultaten. Daar hebben we samen aan gewerkt; fractieleden, maar ook – en die wil ik toch in het bijzonder noemen – onze burgerleden Pieter Monkelbaan, Henk Heuvingh en Daniëlle de Kluijver, zonder wie we ons raadswerk niet op deze intensieve manier zouden kunnen doen.

Ruud Kootker, fractievoorzitter

Meer over:

Word donateur