Inbreng bbA bij Programmabegroting 2024

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft tijdens de debatten over de Programmabegroting 2024 diverse cruciale punten naar voren gebracht die essentieel zijn voor het welzijn van de Amstelveense gemeenschap. 

Kernpunten:

  • Hart voor Amstelveen: bbA heeft de nadruk gelegd op het belang van het hart van Amstelveen. Niet enkel in termen van fysieke verbeteringen in de stad, en meer specifiek het Stadshart, maar vooral in het tot stand brengen van meer verbinding. Er is gevraagd naar concrete stappen die het college gaat ondernemen om deze verbinding te versterken. Het belang van meer burgerparticipatie en stadsgesprekken werd benadrukt, evenals de noodzaak van extra inzet om de sociale cohesie ook in de wijken te versterken.
  • Alternatieve Plannen: Gezien de onzekerheid rondom diverse projecten, zoals Pathé, vroeg bbA duidelijkheid over de alternatieve plannen die het college bij het niet doorgaan van die projecten in gedachten heeft. 
  • Verkeer en Mobiliteit: bbA heeft haar bezorgdheid geuit over de 10 miljoen die gereserveerd is voor de parkeergarage bij het Oude Dorp en vroeg of dit bedrag niet beter kan worden toegewezen. bbA stelt voor om te kijken naar investeringen in de verkeersdoorstroming, de veiligheid van fietspaden en oplossingen voor openbaar vervoer, vooral voor ouderen. 
  • Externe Inhuur: bbA heeft het college gevraagd naar de mogelijkheden van het verminderen van de hoge kosten van externe inhuur bij het overheidspersoneel door het verplicht (taakstellend) inzetten van vaste medewerkers. 
  • Veiligheid: Er zijn opnieuw zorgen geuit over de veiligheid in sommige delen van Amstelveen, met name vanwege de toename van steekincidenten en berovingen. 
  • Sociaal Domein en Zorg: bbA heeft de aandacht gevestigd op de toegenomen klachten over zorgaanbieders, de problemen met het WMO-vervoer, de financiële problemen van het Ziekenhuis Amstelland en de wachtlijsten in de jeugdzorg. Er was veel belangstelling voor het door de fractie voorgestelde ‘WachtVerzachter’-initiatief voor Amstelveen, een programma dat ondersteuning biedt aan jongeren, en hun ouders, die op de wachtlijst staan voor zorg. 

bbA bedankte de ambtenaren en het College voor hun harde werk voor de Programmabegroting en benadrukte dat haar primaire focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van Amstelveen, in plaats van op groei omwille van groei. 

Meer over:

Word donateur