Inburgeraars recht op een zo hoog mogelijk taalniveau

Amstelveen – De motie op initiatief van GroenLinks en bbA waarin het College wordt opgeroepen om inburgeringsplichtigen in staat te stellen om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren is in de Raadsvergadering van 2 juni 2021 met steun van alle partijen aangenomen. Het spreken van de Nederlandse taal bevordert de integratie, emancipatie en sociaal maatschappelijke contacten.

De nieuwe wet Inburgering verplicht gemeenten om per 1 januari 2022 de regie te nemen over de inburgering. Het uitgangspunt van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat de nieuwkomer op een zo hoog mogelijk niveau de Nederlandse taal leert, waarbij het B1 niveau voor het behalen van het inburgeringsexamen voldoende is, maar niet toereikend is om door te stromen naar een hbo- of wo-opleiding. In de huidige Kadernota Verandering Inburgering (VOI) lijken inburgeringsplichtigen boven de 28 jaar en/of hoog opgeleide asielzoekers uitgesloten te zijn voor een taalroute boven B1 niveau.

BbA en GroenLinks zijn van mening dat indien een inburgeringsplichtige de examenonderdelen op een hoger niveau kan afleggen, dit gestimuleerd moet worden door de gemeente. Voor de hoger opgeleide vluchtelingen blijft het effect van taalonderwijs het grootst. Marga van Herteryck (bbA): “Het behalen van een hoger taalniveau, doet in dat geval recht aan de capaciteiten van de inburgeringsplichtige en vergroot tevens de kansen op de arbeidsmarkt. Dat is in ieders belang”.
Stieneke Kruyer van GroenLinks vult aan: “Daarom zien Groenlinks en bbA dit graag expliciet als doelstelling opgenomen in de Kadernota. Het is aan de gemeente om hier vervolgens op basis van gesprekken met de inburgeringsplichtige afspraken over te maken en dit waar gewenst te faciliteren”.

Meer over:

Word donateur