Het jaar 2020 stond ook voor bbA in het teken van de beperkende maatregelen als gevolg van de Corona pandemie.
Toen die eind van de zomer werden verlicht organiseerden wij voor onze leden op 22 oktober een bijeenkomst in De Meent. Helaas moest die vanwege nieuwe en strengere maatregelen om het Corona virus te beteugelen, een paar dagen voor de geplande datum afgelast worden. Dit had tot gevolg dat er gedurende 2020 geen mogelijkheid was om elkaar fysiek te ontmoeten. Bestuur en fractie voelen dit als een groot gemis, temeer omdat juist de kracht van bbA het onderlinge contact en de onderlinge verhoudingen tussen de leden zijn. Gesprekken online via Zoom of andere systemen vindt het bestuur geen recht doen aan onze behoefte aan meer dan alleen visueel contact.
We hebben dit enigszins proberen op te vangen door de leden een Nieuwsbrief met kerstkaart toe te sturen en een tekst met onze visie op de financiële positie van Amstelveen, alsmede op de begroting voor 2021. Het bestuur greep, waar mogelijk, de kans aan om met de fractieleden naar buiten te treden, zoals onze deelname aan de Opschoondag in september, maar ook door een aantal noeste werkers aan het herstel van de St. Urbanuskerk in het zonnetje te zetten of het jubilerende Bolderkoor tijdens hun maandagse repetitie in de parkeergarage Groenhof te trakteren op koffie met taart.

Nieuwbouwplannen


BbA liet zich ook zien bij de protesten tegen de nieuwbouwplannen aan de Newa, speelde een actieve rol bij de protesten van de bewoners tegen verkeersmaatregelen in het Oude Dorp en vervolgens bij de protesten tegen de bussluis aan de Noorddammerlaan. Bovendien was er nauw contact met de bewoners van Bankras/Kostverloren over de nieuwbouwplannen bij de voormalige Bankrashal. Het spelen van een rol tussen en met bewoners en het onderhouden van de contacten met hen, zo bleek ons, wordt zeer op prijs gesteld en levert volgens onze overtuiging kiezers op.
Zo was bbA, met dank aan Linda Roos en John Levie, ook betrokken bij de massale protesten tegen de herinrichting van de renovatieplannen voor het Amsterdamse Bos. Evenals bij de eerder genoemde onderwerpen stelden wij vast dat het dit gemeentebestuur met name ontbreekt aan direct contact met de inwoners en, indien dit er wel is, gebrek aan inlevingsvermogen. In de gemeenteraad heeft de bbA-fractie dan ook met enige regelmaat de betrokken wethouders gevraagd om beter naar de klachten van bewoners te luisteren en die klachten vooral serieus te nemen. Steeds heeft bbA er bij het Gemeentebestuur op aangedrongen om eerst naar de Amstelveners te luisteren en dan pas met plannen te komen.

Fractie

Tijdens het verslagjaar liet ons burgerraadslid Henk Heuvingh weten, deze functie te willen opgeven. Het bestuur slaagde er in Ferry van Groeningen, voormalig fractievoorzitter van het CDA, voor bbA te interesseren. Hij was bereid de door het vertrek van Henk Heuvingh ontstane vacature over te nemen en is sinds januari 2021 burgerlid voor bbA. Verder bestaat de fractie, evenals vorig jaar, uit Ruud Kootker, fractievoorzitter, Jacqueline Solleveld, vicefractievoorzitter, Marga van Herteryck en Ewa Petiet, alsmede de burgerraadsleden Pieter Monkelbaan, Daniëlle de Kluijver en sinds kort dus ook Ferry van Groeningen.
De verkiezingen van maart volgend jaar (2022) werpen hun schaduw vooruit. Enkele partijen zijn al min of meer met de verkiezingscampagne bezig. Dat noopte ook bbA tot acties, zij het nog op bescheiden schaal. In november hebben we de leden onze plannen voor de te volgen weg naar de raadsverkiezingen toegestuurd. In de loop van 2021 zal die route nog verder worden ingevuld.
Werden de bestuurlijke activiteiten vanwege de Corona maatregelen beperkt, dat gold zeker niet voor het fractiewerk. Behalve op de eerder genoemde zaken, was de fractie actief met talrijke moties, amendementen en vragen aan het college. Met enige regelmaat uitte de fractie haar bezorgdheid over de gemeentelijke financiën en de in bbA-ogen te ambitieuze en te dure toekomstplannen.
De fractie hield zich ook intensief bezig met de mediaplannen van het Gemeentebestuur. BbA ziet in het beperken van de financiële mogelijkheden van RTVA, een beperking van de onafhankelijke journalistiek. De partij stelt vast dat er in Amstelveen eigenlijk geen onafhankelijke journalistiek kan worden bedreven, deels omdat de invloed van het College op de media te groot is, maar ook omdat het de bestaande media aan financiële middelen ontbreekt om er aandacht en vooral tijd aan te besteden.

Raadsbrede aanpak

De fractie heeft er bij het College van B. en W. ook op aangedrongen om de oppositie mee te laten praten over de Corona-problematiek, het Corona-fonds en de besteding van gelden. Het College hield dat af, terwijl het standpunt van bbA is dat de te verwachten problemen zo groot zijn, dat iedereen gebaat is bij een raadsbrede aanpak. Ook over dat onderwerp diende de fractie een motie in, waarin werd aangedrongen op die raadsbrede aanpak van de toekomst van Amstelveen.
Via persberichten probeerden wij de inwoners te informeren over de diverse standpunten van bbA. Vooral op de websites van de media werden deze berichten geplaatst en uiteraard kon iedere Amstelvener op de bbA-website kennis nemen van onze standpunten.

Op een op 10 juni uitgebrachte notitie over de kwaliteit van de fietspaden, kreeg bbA tientallen reacties met tips en suggesties. De notitie kreeg veel publiciteit en is ook te lezen op de bbA-website.
Tenslotte wil het bestuur zijn dank uitspreken aan Pieter Monkelbaan en Chris Smeenk. Chris voor het maken van vele foto’s en zijn assistentie bij de persberichten, terwijl Pieter Monkelbaan alom waardering oogstte voor zijn talrijke ontwerpen en illustraties, waarmee hij op originele wijze bbA presenteerde op sociale media, zoals Facebook, Youtube, Instagram en Twitter.

Amstelveen, 1 mei 2021

Word donateur