Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos

Prominent bbA- lid en voormalig fractievoorzitter van bbA, alsmede intensief gebruiker van het Amsterdamse Bos, Linda Roos is het helemaal niet eens met de nota Bosplan 2020-2030, Onderweg 100 jaar Amsterdamse Bos van de gemeentebesturen van Amsterdam en Amstelveen. Zij maakt gebruik van de schriftelijke inspraakmogelijkheden. In een uitvoerige notitie noemt zij haar bezwaren op en doet zelf diverse voorstellen die tegemoet komen aan o.a. de 8000 ondertekenaars van een petitie tegen de voorstellen van Amsterdam en Amstelveen.
Hieronder een verkorte versie van de bezwaren van Linda Roos tegen de gezamenlijke nota van Amsterdam en Amstelveen.
Vaste gebruikers
Hieronder mijn reactie op uw nota zoals afgestemd met vele vaste gebruikers van het Amsterdamse Bos. Waar uw nota een aantal niet onderbouwde aannames heb ik naast mijn suggesties voor wijzigingen en verbeteringen tevens een aantal vragen gesteld ter verduidelijking. De antwoorden daarop zijn van belang in verband met het kunnen inschatten van de consequenties van de aannames en plannen. Ik zal in bezit van die antwoorden dan ook graag in tweede termijn willen reageren. Tevens onderschrijf ik de Petitie die door 8000 mensen is getekend.
Samengevat komt mijn reactie neer op het volgende:

 • Het verwijderen van de parallelle paden leidt tot krapte bij (meer) bezoekers. Ook de bruikbaarheid en verscheidenheid van het bos neemt af. Ik stel voor de parallelle paden te handhaven.
 • Volstrekt onduidelijk is of en in hoeverre er sprake is van conflicten met loslopende honden. Dit geldt ook de schade aan flora en fauna. Zijn de betreffende aannames met cijfers te onderbouwen?
 • Bij het beleid t.a.v. losloopgebied is met de huidige ruimte, waar ook nog restricties gelden, onvoldoende ruimte. Daarbij mee te wegen dat vele bezoekers met hond een gemengd gebruik van het bos maken. Dit door wandelen en fietsen en recreëren. Voor delen waar honden tot overlast kunnen zijn bestaat nu al de april/oktober regeling zoals bij de grote vijver.
 • Daarom het uitdrukkelijke verzoek om de bestaande gebieden en bestaande mogelijkheden voor loslopende honden niet te wijzigen. Door u genoemde speelplaatsen voor honden zijn absoluut geen alternatief (te veel op een klein oppervlak)
 • De wijziging om alle paden voor voetganger, fietsers, en (loslopende) honden open te stellen leidt tot veel irritaties en onveilige situaties. Op grond van de hiermee opgedane praktijkervaring dient deze maatregel te worden teruggedraaid. Zodanig dat (race, cross en toer) fietsen uitsluitend op daartoe aangewezen fietspaden mogen worden gebruikt. Nog afgezien van een duidelijk verbod op gemotoriseerd (bromfiets, scooter, 40 km fiets) verkeer.
 • Niet alleen i.v.m. evenementen wordt door onderhoud en herstel veel schade (o.a. drainage) aangebracht door het zware verkeer. Onduidelijk is welke maatregelen hiervoor zijn getroffen en in hoeverre het gebruik van zware vrachtwagens, tractoren etc. kan worden beperkt.
 • De houten bankjes blijken niet hufterproof en worden regelmatig vernield (of in brand gestoken). Is hier een andere vorm van meubilair mogelijk?
 • Eveneens in verband met huftergedrag (brandjes steken) verdient het liggende hout op risico-plaatsen aandacht. Dit geldt zeker in de droge zomertijd.
 • Met meer evenementen, voorzieningen als boomhutten, skatebaan, crossbaan en voedselbos, zoals u in beantwoording op vragen verwijst naar onderliggende stukken, gaat het bos in de richting van een pretpark. Dit heeft ernstige consequenties op vooral de rust, sport en de recreatiemogelijkheden waarvoor het bos zo centraal staat in de omgeving. Met mij opteren vele bosgebruikers er voor het Bos laten zoals het is en de nota in te trekken.
 • Duidelijk is dat groenvoorzieningen van belang zijn voor welzijn en welbevinden van grote groepen stedelingen. Dat deze voorzieningen geld kosten en van de exploitatie geen sluitende business case is te maken is evident. Het lijkt zeker de moeite waard te zoeken naar fondsenwerving door direct of indirect belanghebbenden (gemeenten, bedrijven, onroerend goed in omgeving). Maar om te trachten via evenementen in het Bos netto realistische inkomsten te krijgen is een heilloze weg.
 • Veel van de in de nota voorziene wijzigingen zijn gebaseerd op een groeiend aantal (6 mln++) aantal bezoeken. Hierbij is niet duidelijk hoe deze aantallen zijn opgebouwd. Gaat het om bezoeken (van een persoon meer keer per dag) . Gaat het om echte bos bezoeken/kers of zijn de aantallen gebaseerd op bezoeken aan de randen zoals de Bosbaan, Spa, tennis, hockey en parkeerplaatsen enz.? Is dit uit te splitsen en in welke mate heeft dit invloed op het gebruik van voorzieningen in het bos?
 • Tot slot over het verhogen van waterpeil en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever een vraag. Wat betekent dit voor onroerend goed in en om het Bos en is rekening gehouden met risico’s van muggenlarven?

 

Meer over:

Word donateur