Officiële verantwoording van bbA

Gegevens bbA volgens ANBI – eisen  per 1 januari 2014  

Burgerbelangen Amstelveen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Dit betekent dat giften en donaties aan bbA aftrekbaar zijn. Per 1 januari 2014 is de regelgeving om te kunnen voldoen aan die ANBI – status gewijzigd. Om aan die nieuwe voorwaarden te voldoen  publiceren wij onderstaande informatie.

Naam:  Burgerbelangen Amstelveen, opgericht 28 mei 1993
Fiscaal nummer: 8019.97.525
Contactgegevens:
Penningmeester C.G.T. (Chris)  Smeenk, Erasmuslaan 38, 1185 BH Amstelveen. E- mail:  cgtsmeenk@gmail.com  
Secretaris: F.J. (Frits) Suer, Groenhof 265, 1186 GC, Amstelveen.  E-mail:    fsuer@xs4all.nl 
Algemeen  e-mail adres:  info@burgerbelangen-amstelveen.nl 
Internetgegevens:  www.burgerbelangen-amstelveen.nl  en www.amstelveenkiest.nl 
Bestuurssamenstelling: zie  onder het kopje bestuur
Beleidsplan: zie  verkiezingsprogramma 2014-2018
Beloningsbeleid:
Leden,  kaderleden en bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding. Raadsleden en wethouder ontvangen alleen de van overheidswege vastgestelde vergoeding.
Doelstellingen:

Artikel 2 van de statuten geeft het volgende hierover aan:

 • Het doel der vereniging is het streven naar zo goed mogelijke belangenbehartiging van de inwoners van Amstelveen door te waken over de democratische inspraakbeginselen.
 • De vereniging tracht haar doelt e bereiken langs wettige weg en wel door: de inwoners van Amstelveen regelmatig haar opvattingen onder de aandacht te brengen.
 • Het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad en het naar vermogen bevorderen van verkiezing van de gestelde kandidaten.
 • Het vastleggen van haar concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma
 • Het houden van ledenvergaderingen
 • Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Uitgeoefende activiteiten in 2013:

 • Regelmatig overleg tussen fractie, wethouder en bestuur. Minimaal eenmaal per maand.
 • Organisatie fractievergaderingen
 • Samenstellen van het verkiezingsprogramma 2014-2018
 • Opstellen van de verkiezingscampagne voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2014
 • Bijwonen  gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen
 • Uitschrijven van ledenbijeenkomsten en de jaarvergadering ter vaststelling van het verkiezingsprogramma 2014-2018
 • Bezoeken van de kwartaalvergaderingen van de z.g. wijkplatforms in Amstelveen
 • Het uitbrengen van diverse publicaties o.a. via persberichten, alsmede het informeren van leden en andere geïnteresseerden via een Nieuwsbrief.
 • Bezoeken van andere bijeenkomsten van wijkorganisaties, verenigingen en andere instanties, overal waar de gevoelens en meningen van de Amstelvener kan worden waargenomen.
 •  Bestuur heeft vele potentiële kandidaten benaderd om eventueel  namens bbA zitting te  nemen in de gemeenteraad. Uiteraard met wisselend succes.

Jaarverslag Bestuur bbA 2016:

In 2016 bestond het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen  (bbA) uit Paul van der Meer, voorzitter, Frits Suer, secretaris, Monica Pak, penningmeester en Chris Smeenk algemeen bestuurslid. Het bestuur zette ook in 2016 de zoektocht voort naar nieuwe leden met de potentie om ooit raadslid te worden.  Het ziet er naar uit, dat die ditmaal tot succes  heeft en we in 2017 enkele nieuwe leden kunnen presenteren voor de kandidatenlijst  2018.

De fractie bestond uit Jitze Bakker, voorzitter, Linda Roos, Ewa Petiet en Ruud Oord, alsmede de burgerleden Jacqueline Höcker, Monica Pak en het plaatsvervangend burgerlid Jaap Prent. Jacqueline Höcker maakte een geslaagd debuut in de raad met een door haar voorbereide motie om laaggeletterden te ondersteunen. Monica Pak kwam tot de conclusie dat het burgerlidmaatschap haar niet ligt en koos ervoor de vacature van penningmeester in het bestuur in te vullen. Dit nadat Chris Smeenk besloten had vanwege zijn gevorderde leeftijd deze functie neer te leggen. Wel bleef hij in een algemene functie voor het bestuur nog enige tijd behouden.
Het jaar 2016 begon voor bbA met een bijeenkomst van fractie en bestuur op vrijdag 15 januari in het Museum Van der Togt. De bedoeling hiervan was de eerste twee jaar in de coalitie te evalueren, maar ook om de uiteenlopende meningen in fractie en bestuur  op een rij te zetten en te komen tot een voor iedereen bevredigende visie op de toekomst.
Burgerbelangen  maakte ook in 2016 deel uit van de coalitie met VVD, D66 en PvdA. Namens bbA was Peter Bot wethouder in het college met in zijn  portefeuille o.a.  Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Afvalbeheer, Natuur en Milieu en Sport. De verhouding tussen de aan de coalitie deelnemende partijen was zonder meer goed te noemen. Ook de fractie werkte goed samen met de deelnemende partijen.

Jaap Prent zorgde er voor dat bbA in de wijken zichtbaar was met namen bij de bijeenkomsten van de diverse wijkplatforms. Vandaar uit voorzag hij de fractieleden van nieuws uit de wijken. Jacqueline Höcker startte een bbA – Facebookpagina, die zich al snel in een behoorlijke belangstelling mocht verheugen. Frits Suer en webmaster Ruud Licht voorzagen de bbA – website regelmatig van nieuws.  Voor zowel de Facebook als de website  moet worden opgemerkt dat de toevoer van nieuws en leuke dingen over met name de bbA – activiteiten beter kan. Alle partijen binnen bbA  zouden hier een  grotere rol in moeten spelen. Aan het einde van het verslagjaar kondigde Jaap Prent aan, dat hij begin 2017 zijn werkzaamheden voor bbA zou beëindigen.  Voor bbA zou dit betekenen dat  men nu op een andere manier zich in de wijken moet laten zien en horen. Zonder Jaap Prent worden de  bijeenkomsten van de wijkplatforms door bbA maar matig bezocht.
Een groot succes was het bezoek van de fractie en bestuur aan   het Zonnepark  op Ameland. Door bemiddeling van Monica Pak kregen we van de  betreffende wethouder van Ameland  uitvoerige informatie over de werking van het park en wat het voor de bewoners oplevert. Afgezien daarvan was het bezoek een mooi en sfeerbevorderend uitje voor de bbA-ers.
In het laatste kwartaal werd begonnen met de organisatie  van  de coalitiedag met als thema verbinden en cross overs. Ook werd  in een klein comité  begonnen met een brainstorming over de te voeren  campagne voor de raadsverkiezingen 2018. Los van dit is het bestuur is van mening dat met name in 2017 de zichtbaarheid van bbA op alle fronten groter moet worden wil men succes hebben bij de komende raadsverkiezing.

Financiele verantwoording 2016Jaarverslag Bestuur bbA 2015:

Ook in het verslagjaar bestond het bestuur uit Paul van der Meer, voorzitter,  Frits Suer, secretaris en Chris Smeenk, penningmeester. Het bestuur kwam gemiddeld maandelijks bijeen.  Voortdurend onderwerp van gesprek was de zoektocht naar nieuwe leden, die de potentie hebben om t.z.t. bbA in de gemeenteraad te vertegenwoordigen. Hoewel het bestuur met een aantal Amstelveners daarover gesprekken heeft gevoerd heeft dit nog niet geleid tot nieuwe leden, die ook daadwerkelijk een bijdrage aan het functioneren van bbA willen leveren.  Een uitzondering is Jacqueline Höcker. Toen burgerlid Jean Meijer voor zichzelf vaststelde, dat deze functie hem niet lag, was zij bereid deze functie over te nemen.
De fractie zelf bestond ook in 2015 uit Jitze Bakker, voorzitter, Linda Roos, Ewa Petiet en Ruud Oord. Monica Pak en Jacqueline Höcker waren de burgerleden met Jaap Prent als plaatsvervangend lid.

Burgerbelangen Amstelveen maakte ook in 2015 deel uit van de coalitie met VVD, D66 en PvdA. Namens bbA was  Peter Bot de wethouder in het college  met in zijn portefeuille o.a.  Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid,  Sport,  Afvalbeheer, Natuur en Milieu.
In de gemeenteraad speelde  de fractie een positieve rol  in het belangrijkste onderwerp van deze tijd, de zorg.  Resultaten waren er voor bbA op het gebied van het welstandsbeleid,   maatregelen tegen laserstralen in de buurt van landingsbanen,  het aansluiten bij de regio ombudsman en het behoud van het grote kunstwerk van de oude Bankrashal.   Veel aandacht was er ook voor het nieuws uit de wijken. Jaap Prent was de vaste toehoorder bij de wijkvergaderingen, maar in toenemende mate bezochten ook de overige fractieleden en burgerleden de vergaderingen van de wijkbesturen. Tevens werd een begin gemaakt met gesprekken met de schoolbesturen.

Het bestuur  en met name de voorzitter onderhield nauwe contacten met de fractie en hoopte op die manier bij te dragen aan de goede verhoudingen in de fractie. Frits Suer hielp de fractie met het samenstellen van persberichten.
Het is begrijpelijk dat in deze bepaald niet rustige tijden er ook voortdurend discussie is over de politieke richting van  bbA. Toch meent het bestuur dat het voor bbA  altijd van groot belang is om dicht bij de burger/kiezer te blijven en oog te hebben voor diens problemen, hoe klein die soms ook lijken.  De speerpunten in het programma waarmee bbA de verkiezingen van 2013 inging staan dan ook nog recht overeind.

Ook in 2016 zal het bestuur zich inspannen kandidaten te werven waarmee  bbA  de verkiezingen van 2017 in kan gaan.  Weliswaar  in de eerste maand van 2016, dus niet vallend in het verslagjaar  werd bbA actief op Facebook met een verheugend groot aantal reacties tot gevolg.  bbA moet positief in het nieuws en onder de mensen blijven, wellicht helpt dat mee om een nieuw aantal leden aan te trekken, dat bereid is ook politiek actief te worden voor bbA.
                                                                                                                                                                                                                               Amstelveen, 17 maart 2016

Financiele verantwoording 2015Jaarverslag Bestuur bbA over 2014


Met inbegrip van de maand december 2013 heeft het bestuur zich in de eerste maanden van het jaar bezig gehouden met het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Daarbij was het tekort aan kandidaten het grootste probleem en moest er op enkele sympathisanten van Burgerbelangen Amstelveen forse druk worden uitgeoefend om zich kandidaat te stellen. Daarom is het bestuur Monica Pak en Jean Meijer zeer erkentelijk dat zij uiteindelijk akkoord gingen met een positie op de kandidatenlijst die het “risico” van een plaats in de raad inhield.
In de aanloop naar de verkiezingen heeft het bestuur bij het opzetten en uitvoeren van de verkiezingscampagne nauw samengewerkt met de zittende fractieleden en de kandidaat fractieleden. Met aparte Nieuwsbrieven is geprobeerd het enthousiasme en de inspiratie bij de leden en sympathisanten van bbA warm te houden. Tijdig werd met de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) een lijstverbinding aangegaan.

Evenals in de vorige zittingsperiode bezet bbA ook nu weer vier zetels in de gemeenteraad, waarbij wel moet worden erkend dat de vierde zetel min of meer te danken is aan de lijstverbinding met OCA. De plaatsen voor bbA in de Gemeenteraad werden ingenomen door Jitze Bakker,Linda Roos, Ewa Petiet en Ruud Oord.  bbA  werd uitgenodigd toe te treden tot de coalitie met  de VVD, D66 en PvdA. Peter Bot werd namens bbA  wethouder in dat college.
Gelet op eerdere ervaringen heeft het bestuur er meteen na de verkiezingen al een speerpunt van gemaakt om het aantal verkiesbare leden te vergroten, met de bedoeling over drie jaar voldoende kandidaten te hebben voor de verkiezingen van 2018. In die zin worden ook gesprekken gevoerd met geïnteresseerden, waarbij steeds met nadruk wordt gewezen op de geschiedenis en het specifieke karakter van de partij en de door ons allen zo gewaardeerde sfeer tussen de leden onderling.  Nieuwe leden en zeker kandidaten voor een raadslidmaatschap moeten deze sfeer respecteren en zich daarin thuis voelen. Uiteraard  wordt daarbij gezocht naar specifieke kennis en ervaring, teneinde een andere wens van het bestuur te verwezenlijken, namelijk een “dubbele bezetting” van de raadszetels, waarbij de “tweede “ persoon, het zogenaamde burgerraadslid, het zittende raadslid ondersteunt en zo nodig kan vervangen.
Na de verkiezingen bestond de bbA fractie uit: Linda Roos, Ewa Petit, Jitze Bakker en Ruud Oord, met als burgerraadsleden Monica Pak, Jaap Prent en Jean Meijer.
Met veel nieuwe mensen in de raad heeft het bestuur het zinvol geacht om na een half jaar met de bbA-wethouder, alle raadsleden en burgerraadsleden van gedachten te wisselen over hun eerste ervaringen met de gemeentelijke politiek. De tijdens die gesprekken naar voren gebrachte wensen en suggesties hebben tot een verslag geleid dat alle betrokkenen hebben ontvangen en dat hopelijk een idee geeft hoe er het beste met de eigen wethouder, met elkaar, met de andere fracties, zowel binnen als buiten de coalitie en met de politiek in de ruimste zin kan worden omgegaan.
Voor het jaar 2015 is het bestuur van mening dat het karakter van bbA vereist om dicht bij de burger/kiezer te blijven en oog te hebben voor diens problemen, hoe klein die soms ook lijken.  Tegelijkertijd zijn er in de wereld en in het land zoveel ontwikkelingen gaande dat politiek Amstelveen daar op moet anticiperen. De nieuwe WMO is daar een goed voorbeeld van, maar ook Schiphol, het openbaar vervoer, veiligheid, milieu en criminaliteit. Het zijn onderwerpen die visie vragen en het bestuur meent dan ook dat bbA tevens een lange termijnvisie moet ontwikkelen.
In de vorige jaarvergadering heeft Petra Vosters zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. Zij heeft twee bestuursvergaderingen bijgewoond, maar haar agenda maakte het lastig om de overige vergaderingen bij te wonen.
Tenslotte zou iemand die bbA – met name via de sociale media en de website van Dichtbij.nl – meer in het nieuws kan brengen zeer welkom zijn.
                                                                                                                        Amstelveen, 3 maart 2015
Financiele verantwoording 2015


Financiele verantwoording 2014

Financiele verantwoording 2013

Financiele verantwoording 2012