Officiële verantwoording van bbA

Gegevens bbA volgens ANBI – eisen  per 1 januari 2014

Burgerbelangen Amstelveen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Dit betekent dat giften en donaties aan bbA aftrekbaar zijn. Per 1 januari 2014 is de regelgeving om te kunnen voldoen aan die ANBI – status gewijzigd. Om aan die nieuwe voorwaarden te voldoen  publiceren wij onderstaande informatie.

Naam:  Burgerbelangen Amstelveen, opgericht 28 mei 1993
Fiscaal nummer: 8019.97.525
Contactgegevens:
Penningmeester: Daniëlle de Kluijver, Max. Havelaarlaan 379, 1183 LW Amstelveen. Tel. 06 51 18 75 04. E-mail: danielle-001@live.com
Secretaris: F.J. (Frits) Suer, Groenhof 265, 1186 GC, Amstelveen.  E-mail:    fsuer@xs4all.nl
Algemeen  e-mail adres:  info@burgerbelangen-amstelveen.nl
Internetgegevens:  www.burgerbelangen-amstelveen.nl  en www.amstelveenkiest.nl 
Bestuurssamenstelling: zie  onder het kopje bestuur
Beleidsplan: zie  verkiezingsprogramma 2014-2018
Beloningsbeleid:
Leden,  kaderleden en bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding. Raadsleden en wethouder ontvangen alleen de van overheidswege vastgestelde vergoeding.
Doelstellingen:

Artikel 2 van de statuten geeft het volgende hierover aan:

 • Het doel der vereniging is het streven naar zo goed mogelijke belangenbehartiging van de inwoners van Amstelveen door te waken over de democratische inspraakbeginselen.
 • De vereniging tracht haar doelt e bereiken langs wettige weg en wel door: de inwoners van Amstelveen regelmatig haar opvattingen onder de aandacht te brengen.
 • Het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad en het naar vermogen bevorderen van verkiezing van de gestelde kandidaten.
 • Het vastleggen van haar concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma
 • Het houden van ledenvergaderingen
 • Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Uitgeoefende activiteiten in 2013:

 • Regelmatig overleg tussen fractie, wethouder en bestuur. Minimaal eenmaal per maand.
 • Organisatie fractievergaderingen
 • Samenstellen van het verkiezingsprogramma 2014-2018
 • Opstellen van de verkiezingscampagne voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2014
 • Bijwonen  gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen
 • Uitschrijven van ledenbijeenkomsten en de jaarvergadering ter vaststelling van het verkiezingsprogramma 2014-2018
 • Bezoeken van de kwartaalvergaderingen van de z.g. wijkplatforms in Amstelveen
 • Het uitbrengen van diverse publicaties o.a. via persberichten, alsmede het informeren van leden en andere geïnteresseerden via een Nieuwsbrief.
 • Bezoeken van andere bijeenkomsten van wijkorganisaties, verenigingen en andere instanties, overal waar de gevoelens en meningen van de Amstelvener kan worden waargenomen.
 •  Bestuur heeft vele potentiële kandidaten benaderd om eventueel  namens bbA zitting te  nemen in de gemeenteraad. Uiteraard met wisselend succes.
JAARVERSLAGEN