Ook John Levie pleit voor intrekken plannen Amsterdamse Bos

Na Linda Roos mengt ook een andere prominent lid van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich in de discussie over de toekomst van het Amsterdamse Bos. Oud-wethouder voor bbA John Levie heeft evenals Linda Roos grote moeite met de gepresenteerde z.g. Inspraakversie van “Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos”. In zijn reactie naar het College signaleert hij te veel vaagheden en algemeenheden.
Hieronder de brief aan het College met maar liefst 23 vragen. Uiteindelijk pleit ook John Levie voor het intrekken van de nota om – zoals hij zijn reactie afsluit – later te komen met een beter inzichtelijke Inspraakversie.
—————————-

“College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Amstelveen
t.a.v. Wethouder Floor Gordon
Laan Nieuwer Amstel 1
1182 JR Amstelveen

28 juli 2020

Reactie op de Inspraakversie Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos

Geachte Wethouder Gordon,

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid te reageren op Inspraakversie van “Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos”.

De voorliggende Inspraakversie Bosplan 2020 – 2030 is helaas dermate algemeen en ruim geformuleerd en voorzien van kaarten die zo globaal zijn dat niet goed duidelijk is over welke gebieden gesproken wordt. Ook het voor een goede reactie benodigde cijfermateriaal is dermate vaag onderbouwd dat deze Inspraakversie bij mij vooral vragen oproept, wat het reageren met opmerkingen en suggesties zeer bemoeilijkt.
Regelmatig vroeg ik mij bij het lezen van deze Inspraakversie af of de makers van het Bosplan 2020 – 2030 en van deze Inspraakversie er zelf al uit zijn wat ze concreet willen.

Ik zal in mijn hierna volgende reactie op de Inspraakversie dan ook tot mijn spijt veelvuldigop de door mij gesignaleerde vaagheden en algemene ideeën moeten terugkomen.

De vervolgprocedure na verwerking van de reacties op deze Inspraakversie is mij niet geheel duidelijk.
• Vraag: Is deze Inspraakronde een tussenstap naar uitvoeringsbeleid waarop pas na een volgende participatieronde een concrete Uitvoeringsagenda wordt vastgesteld of is er na een reactie op de voorliggende inspraakversie geen verdere inspraak of participatie meer mogelijk?

Werkwijze en basis gegevens:
U baseert zich op de volgende gegevens:

3.000 personen die uw online-enquête hebben ingevuld. En cijfermatige vertaling van uw enquete heb ik niet kunnen vinden.
• Vraag: Bent u bereid een cijfermatige vertaling van uw enquête openbaar en daarmee voor een ieder beschikbaar te maken?

In deze inspraakversie wordt gerefereerd aan het Groot Groen Onderzoek Amsterdam (2018), waarin met 32% van de respondenten het Amsterdamse Bos het meest bezocht recreatiegebied is. Hierbij zijn mij twee dingen niet duidelijk:
• Vraag: Hoeveel respondenten komen voor daadwerkelijke “Bos recreatie”
• Vraag: Hoeveel van de respondenten komen specifiek voor de faciliteiten op het Sportpark en de Bosbaan?

Er wordt regelmatig gesproken over 6 miljoen bezoekers per jaar aan het Amsterdamse Bos, waarvan circa 50% uit Amsterdam, circa 25% uit Amstelveen en circa 25% uit andere gemeenten afkomstig. In mijn herinnering worden deze globale bezoekersaantallen al een aantal jaren gebruikt.
• Vraag: Wanner en hoe zijn deze aantallen verzameld en wanneer zijn deze voor het laatst geactualiseerd?

• Vraag: Betreffen deze aantallen het totale aantal bezoekers of zijn dit unieke bezoekers? Immers, bezoekers komen volgens uw onderzoeken veelal met enige regelmatig of zelfs zeer regelmatig in het Amsterdamse Bos. Daarmee kunnen unieke bezoekers goed zijn voor een veelvoud van bezoeken aan het Amsterdamse Bos.

• Vraag: Is er, indien het unieke bezoekers betreft, een verdere verbijzondering naar de specifieke activiteiten en de frequentie van de bezoeken? Zo zullen leden van een hockeyvereniging of leden van de nationale roeiploegen een aantal malen per week of zelfs dagelijks het Amsterdamse Bos bezoeken, terwijl dit voor een zonaanbidder anders zal zijn.

• Vraag: Bent u bereid de resultaten van het onderzoek en de cijfermatige vertaling van dit onderzoek openbaar en daarmee voor een ieder beschikbaar te maken?

De Ambities (pagina 15 e.v.) Beschermen, Bereikbaar, Benutten en Bekend zijn zeer lovenswaardig, maar ik meen toch dat hier verschillende ambities met elkaar lijken te conflicteren en tot spanningen tussen gebruikers en natuur en gebruikers onderling te kunnen leiden.

Indien u 7,5 hectare aan paden verwijdert lijken de door u in de Inspraakvisie genoemde botsende belang van bezoekers op drukke momenten, in de praktijk vooral op zaterdag- en zondagochtend, letterlijk tot botsingen te kunnen leiden.
• Vraag: Hoeveel kilometer van de 200 kilometer wandel-, fiets- en ruiterpaden gaan in de praktijk verdwijnen en hoe is dit over deze drie categorieën verdeeld?

• Vraag: Is de reductie van de paden taakstellend of al concreet ingevuld?

• Vraag: Indien deze al concreet is ingevuld, waarom zijn dan andere invullingen op uw afgebeelde kaarten zo globaal?

Op uw kaarten is het begrip Recreatie zodanig ruim dat het onmogelijk is te begrijpen wat u nu met deze gebieden precies van plan bent. Nu kan het variëren van o.a. festivals, geitenboerderij en horeca tot naaktrecreatie.
• Vraag: Waarom is het begrip Recreatie door u zo breed gehanteerd?

• Vraag: Kunt u, voor een beter begrip, de gebieden onder de noemer Recreatie verbijzonderen en op basis hiervan op de kaarten preciezer aan te geven waar u welke vorm(en) van Recreatie in gedachten heeft?

Er is de nodige onrust ontstaan over de invulling van hondenlosloopgebieden.
Uw voorbeeld van de unieke en wereldwijd bekende Amstelveense heemparken, waar honden niet welkom zijn, lijkt ongelukkig gekozen. Deze parken hebben een geheel andere inrichting en natuurwaarde en de parken worden door de medewerkers van de gemeente Amstelveen grotendeels handmatig onderhouden.

• Vraag: Waarom is of zijn op uw kaart een hondenlosloopgebied of -gebieden zo vaag aangegeven en meldt u slechts dat er in een later stadium nog overleg over wordt gepleegd met belanghebbenden? Heeft u de invulling al concreet voor ogen en kan overleg slechts tot een summiere bijstelling leiden?

De door u ook verder in de Inspraakversie genoemde drukte in het Amsterdamse Bos is met name in voorjaar, zomer en nazomer en dan eigenlijk vooral op zaterdag- en zondagochtenden door de dan grote hoeveelheid trimmer, al dan niet in groepsverband, en op zomerse weekenddagen. Ik heb er begrip voor dat op die drukken momenten loslopende honden op drukke bezochte plekken niet door iedereen op prijs worden gesteld.

• Vraag: Heeft u overwogen om ten aanzien van hondenlosloopgebieden alleen voor die drukke momenten op dan drukbezochte plaatsen net als bijvoorbeeld bij de Grote Speelweide een beperking in te stellen, een soort “spitsurenbeleid”, en zo ja, wat is hiervan de uitkomst?

• Vraag: Heeft u overwogen om naast een beperking van gebied(en) voor het uitlaten van honden ook voor andere activiteiten een beperking van gebied(en) of voor die drukke momenten op dan drukbezochte plaatsen een beperking in te stellen, een soort “spitsurenbeleid”, en zo ja, wat is hiervan de uitkomst?

Onder de ambitie Benutten spreekt u over het verbreden van (bestaande) voorzieningen en activiteiten. Ook onderzoekt u welke hier aan kunnen worden toegevoegd.

Op bladzijde 43 is goed te zien hoeveel kleiner het gebied onder de noemer “Recreatie” in uw nieuwe plan (2020) is ten opzichte van de huidige situatie (2012), temeer waar in vergelijking met de kaart in Bijlage 8 (blz. 72) blijkt dat juist een aanzienlijk gedeelte van het gebied “Recreatie” met een hoge gebruiksintensiteit, zeer aanzienlijk verkleind wordt.
• Vraag: Hoe denkt u de recreatieve activiteiten te kunnen uitbreiden in een aanmerkelijk kleiner gebied waarbij o.a. de voor sporten veel gebruikte Heuvel en omgeving van gebied onder de noemer “Recreatie” wordt omgevormd worden tot gebied onder de noemer “Rust”?

• Vraag: Hoe kunt u dit rijmen met de door u genoemde drukte en de door u te verwachten verdere toename van drukte en het nu nog ruimere maar in uw plan in de toekomst beperktere gebied onder de generale noemer “Recreatie”?

• Vraag: Hoe denkt u hier bovenop ook nog ruimte voor bijvoorbeeld stadslandbouw en een voedselbos te vinden? Ten koste van welk gebied zal dit gaan zonder de huidige natuurwaarde aan te tasten die u nu juist wilt versterken? Zo is het begrip Voedselbos nog nieuw en dit misschien sympathieke groene idee staat nog in de kinderschoenen en behoeft veel ruimte indien dit een serieus Voedselbos moet worden.

Ten aanzien van horeca is er voor mijn gevoel zeker ruimte voor aanvulling met kleinschalige horeca voor de bezoekers van het Amsterdamse Bos, mits van goede kwaliteit en bezoekersvriendelijk. In uw onderzoeken lees ik de klachten over kwaliteit en dienstverlening van de horeca op een van de aantrekkelijkste horecalocaties gesitueerd, onderaan de Heuvel aan het begin van de Duizendmeterweg.
• Vraag: Hoe denkt u bij de genoemde locatie kwaliteit en service tot een acceptabel niveau te brengen en hoe denkt u bij nieuwe horeca deze klachten te voorkomen, te monitoren en waar nodig de aspecten kwaliteit en dienstverlening bij te kunnen sturen?

Uit uw Inspraakversie maak ik op dat u de vraag naar ruimte voor “extreme” sporten en “ruige” vrijetijdsbesteding ook wilt faciliteren.
• Vraag: Is dit juist en wat verstaat u onder “extreme” sporten en wat moet ik mij bij “ruige” vrijetijdsbesteding voorstellen?
Of bedoelt u bij “ruige” vrijetijdsbestedingen het regelmatig vernielde veelal mooie en kostbare maar kennelijk niet “hufterproof” genoeg bosmeubulair, de aangestoken brandjes met de schade voor het Bos en het bijkomende risico van gevaar voor uitbreiding in droge periodes en het ruim gebruik van o.a. lachgas en andere genots- en geestverruimende middelen, waarvan de sporen, bijvoorbeeld in de vorm van rondslingerende lege ballonnen, niet alleen zwerfvuil genereren maar ook een reëel gevaar voor de dieren in het Bos kunnen betekenen.

Bij het toetsingskader maakt u melding van de locatieprofielen en het beperkte aantal evenementen per locatie wat een naar u meldt mooie balans geeft tussen recreatie en natuur.
• Vraag: Hoe is deze mooie balans te rijmen met het bericht van 2 juli op at5 naar aanleiding van een uitspraak van burgemeester Halsema? https://www.at5.nl/artikelen/203040/halsema-komt-noodlijdende-evenementenbranche-tegemoet
citaat: “Om de stad te ontlasten wil het stadsbestuur nadrukkelijk op zoek naar de samenwerking met andere gemeenten. Zo wordt onderzocht of het Amsterdamse Bos op een of andere manier in kan haken op het nieuwe Amsterdamse evenementenbeleid. En zal er in de tweede helft van dit jaar hierover ook afstemming plaatsvinden met Weesp. Ook wordt gekeken naar een mogelijke nieuwe evenementenlocatie in Almere”.

Ten slotte nog een opmerking over de Handhaving in het Amsterdamse Bos:
Vooral in de avond en de nacht lijkt het Amsterdamse Bos een vrijplaats voor met name jongeren (zie ook vraag 19), vaak met scooters waar die absoluut niet mogen rijden, met alle overlast, vooral voor de dieren, schade aan en in het Amsterdamse Bos en het gevoel van onveiligheid voor andere bezoekers.
• Vraag: Hoe denkt u de handhaving bij de hierboven gesignaleerde problemen in de toekomst beter op te lossen?

Graag ontvang ik uw reacties en uw beantwoording van mijn individuele vragen en opmerkingen op uw Inspraakversie van “Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos”, opdat ik in een naar ik hoop volgende participatie- of inspraakronde, voorafgaand aan de vaststelling van de daadwerkelijke Uitvoeringsagenda, waar mogelijk nog met opbouwende suggesties en opmerkingen kan reageren.

Overigens ben ik van mening dat het de besturen van Amsterdam en Amstelveen zou sieren en dat het van zorgvuldig bestuur zou getuigen, als zij het voorliggende stuk nog voor behandeling zouden intrekken en op een later moment met een helderder en daarmee voor de burger beter inzichtelijke herziene Inspraakversie zouden terugkomen.

Met vriendelijke groet,

John Levie”

Meer over:

Word donateur