Opwinding over kritiek bbA op wethouder Raat

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 juni jl. heeft Burgerbelangen Amstelveen (bbA) opzien gebaard door samen met Groen Links een motie van afkeuring in te dienen tegen de bekendste en meest in de publiciteit tredende wethouder Herbert Raat.

BbA vond dat de wethouder de z.g. Position Paper Schiphol, waarin het standpunt van Amstelveen werd verwoord ten aanzien van de groei van Schiphol, te vroeg naar de minister had gestuurd en ook in de publiciteit had gebracht, nog voordat de raad zich over het stuk had kunnen uitspreken. BbA vond dat de wethouder de raad hiermee buitenspel had gezet.

De motie van bbA en Groen Links kreeg steun van de SP en de Ouderenpartij. AvA, ChristenUnie en CDA deelden voor een deel wel de kritiek in de motie, maar vonden het een te zwaar middel.
SP steunde de motie omdat, zo zei Patrick Adriaans: “het geen incident was maar een opeenstapeling van incidenten, waarbij de raad voor een voldongen feit werd geplaatst”. Adriaans vond dat: “met de acties van Herbert Raat soms een raadsstandpunt tot een VVD actie werd gemaakt“.

Kunstwerk
In een vorige vergadering was er veel irritatie ontstaan rondom de keuze van een kunstwerk op de nieuwe rotonde Keizer Karelweg / Van der Hooplaan. Ook hier werd de raad met de keuze van een kunstenares, door met name de VVD wethouder, voor een voldongen feit geplaatst, zoals Marga van Herteryck van bbA het toen uitdrukte. Was toen de ergernis hierover nog algemeen, nu barstten met name de coalitiepartijen in woede uit, alsof er ergens toch een zwakke plek was geraakt. Kees Noomen van de VVD trok de kritiek meteen in de persoonlijke sfeer door te suggereren dat de bbA fractievoorzitter Ruud Kootker en Herbert Raat elkaar niet liggen. “Geen chemie tussen hen”. Harm van de Steenhoven van D’66 verweet Ruud Kootker een gebrek aan politieke ervaring in vergelijking met hem. “Ik loop al 10 jaar in de politiek mee en weet dat het heel normaal is als een wethouder met een plan van hem in de publiciteit treedt.

Al eerder werden de verhoudingen op scherp gezet tijdens de discussie over een amendement van Groen Links, mede ingediend door bbA, Christen Unie, CDA en SP, waarmee volgens deze partijen de z.g. Position Paper Schiphol werd aangescherpt. De opsteller Lennart de Looze wilde voorkomen, dat Schiphol allerlei ontsnappingsclausules kan bedenken. Wethouder Raat wilde er niet aan. Hij vond dat je je moet beperken tot enkele speerpunten en dat allerlei andere eisen zouden afleiden van het ene grote doel: genoeg is genoeg voor Schiphol.

Kleineren
Toen hij het stuk van De Looze enigszins kleineerde zei Ruud Kootker: “Ik zou de wethouder toch willen vragen wat voorzichtiger te zijn met zijn oordeel over de tekst van het amendement. Ik weet hoeveel tijd De Looze er ingestoken heeft en ik weet hoe genuanceerd het is”.

Een ding werd duidelijk. Er wordt bbA nog wel eens verweten aan de leiband van de VVD te lopen. Die indruk is met de botsingen van woensdag 12 juni nu wel weggenomen.

Tekst motie Raad of Raat
Om een goed inzicht te krijgen in de kritiek van bbA, onderstaand de volledige tekst van de motie:

De Raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat:

 • Het College van B&W in haar vergadering van 7 mei jl. het Position Paper Schiphol heeft vastgesteld ter voorbereiding van de besluitvorming door de Raad
 • Wethouder Raat diezelfde 7 mei dit Position Paper middels een mail ter informatie heeft aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • De wethouder zowel in de aan de Minister gerichte mail als in een op 5 juni jl. uitgezonden interview van NH Nieuws Amstelveense beelden, standpunten c.q. zienswijzen heeft uitgedragen over Schiphol en haar toekomst
 • Deze beelden, standpunten c.q. zienswijzen op dat moment niet werden gedragen door de daartoe strekkende besluiten van de Raad omdat de Raad zich daar niet eerder dan de 12e juni over uit kon spreken
 • De wethouder geacht wordt bekend te zijn met het feit dat de Raad zich nog diende uit te spreken en geacht wordt zich naar dat feit te gedragen
 • De Raad op geen enkele wijze door het College is geïnformeerd over zin, noodzaak of een dringende reden om voorafgaand aan de besluitvorming door de Raad de inhoud van een concept raadvoorstel met de minister te delen
 • Tijdens meerdere vergaderingen van het Presidium en overleggen tussen de fractievoorzitters van de zogenoemde oppositiepartijen en de burgemeester meermaals de zorg is uitgesproken dat het College en/of individuele wethouders voortijdig naar buiten treden met “Amstelveense “ standpunten, besluiten of opvattingen terwijl de Raad nog over die onderwerpen dient te beslissen
 • Dat de burgemeester naar aanleiding van deze bevindingen eerder heeft toegezegd deze opvatting van een belangrijk deel van de fractievoorzitters binnen het College te bespreken met het oog op het voorkomen van dit soort ongewenste situaties en later heeft bevestigd dit ook daadwerkelijk te hebben gedaan
 • De wethouder door het informeren van de minister op 7 mei en het NH Nieuws op 5 juni op een onjuist en ontijdig tijdstip standpunten en opvattingen naar buiten heeft gebracht die op die momenten niet werden gedragen door enig door de Raad genomen besluit
 • De wethouder door zijn voortijdig handelen feitelijk de Raad passeert en buitenspel zet, terwijl het de Raad en de Raad alleen is die kaders stelt waarna en waar binnen het College vervolgens kan uitvoeren
 • Met het optreden van de wethouder de belangen van Amstelveen niet zijn gediend en mogelijkerwijs kunnen worden geschaad
 • Van elke wethouder en derhalve ook van deze wethouder een respectvolle omgang met erkenning van de positie van de Raad als hoogste en kaderstellend orgaan in de gemeente verwacht mag worden.

Van mening dat

 • Het handelen van wethouder Raat in deze dient te worden afgekeurd en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus de letterlijke tekst van de motie Raad of Raat.

Meer over:

Word donateur