Peter Mayne (bbA): For the Brit, Amstelveen is a wahalla

When Peter Mayne is asked how he views Amstelveen and politics as a Briton, he says: “Actually you have to say that at the moment we can learn from the British what not to do! Amstelveen is a Walhalla for foreigners, although there is of course quite a bit to improve”.

Peter Mayne (61) is the number 13 on the bbA electoral list. His interest in local politics was sparked by his wife Kitty Huisman, who was already active in bbA and is now 5th on the electoral list. bbA wanted a representative of the many foreigners living in Amstelveen on the electoral list, so the link was soon made. Peter works at KPMG International at the head office in Amstelveen.

“Village life”

Peter has lived in Amstelveen since 2004. He acknowledges that there are more and more British people living in Amstelveen. Why is that? Peter: “Partly in response to Brexit. But not just because of that. Brits feel very comfortable here. Everything is at hand, close by and very accessible. Amstelveen has very good schools, excellent sports facilities and fantastic cycling paths, something you would never come across in England. The ideal ‘village life’.

Peter finds life in Amstelveen very pleasant, especially the greenery in the municipality. “For example, I really enjoy the heemparken, the enormous wealth and variety of plants. I use a plant spotter app to learn the Dutch names and I have already stored at least 125 different plants in it.”

Peter continues: “I think infrastructure and greenery are very important. But if you ask me if things have improved in the last 18 years, I can’t always say yes. A lot of money is invested in large projects, such as the A9 and Beneluxbaan, but I see the daily care for our city declining. For example, in many places trees are cut down and greenery is taken away, but nothing comes in return. Pruning is too rigorous because it is nice and easy (i.e. cheap) in terms of maintenance.”

Priorities for Amstelveen

Peter also sees a few other problems that we as bbA should try to do something about soon. The housing situation is one. There is a danger that Amstelveen will soon be only be inhabited by people with a large budget. This will be at the expense of its own residents. You already see young people moving to other places, because the houses for them are not affordable. If the original Amstelveners leave, this will be at the expense of Amstelveen’s character.

Finally, Mayne has a cry from the heart; journalism. “I miss an independent newspaper in Amstelveen. Where journalism is lacking, democracy is in danger. Especially where parties have been in power for many years, such as in Amstelveen, critical monitoring of power is necessary. It’s good that bbA is committed to this and I hope that the party continues to do so.”

Peter Mayne (bbA): Voor de Brit is Amstelveen een wahalla 

Als Peter Mayne wordt gevraagd hoe hij als Brit tegen Amstelveen en de politiek aankijkt zegt hij: “Eigenlijk moet je dan zeggen dat we op dit moment van de Britten vooral kunnen leren hoe het niet moet. Amstelveen is voor de buitenlander een walhalla, al is er natuurlijk best wel wat te verbeteren”. 

Peter Mayne (61) is de nummer 13 op de kieslijst van bbA. Zijn interesse in de lokale politiek werd gewekt door zijn vrouw Kitty, die al in bbA actief was en nu 5e op de kieslijst staat. BbA wilde graag een vertegenwoordiger van de vele in Amstelveen woonachtige buitenlanders op de kieslijst, dus de link was gauw gelegd. Mayne werkt bij KPMG International op het hoofdkantoor in Amstelveen. 

“Village life” 

Peter Mayne woont sinds 2004 in Amstelveen. Hij erkent dat er betrekkelijk veel Britten wonen in Amstelveen. Waarom is dat? Mayne: “Deels als reactie op de Brexit. Maar niet alleen daarom. Britten voelen zich hier heel prettig. Alles is bij de hand, dichtbij en heel toegankelijk. Amstelveen heeft hele goede scholen, uitstekende sportfaciliteiten en fantastische fietspaden, iets dat je nooit zou tegenkomen in Engeland. De ideale ‘village life’.

Peter vindt het leven in Amstelveen heel prettig, vooral het vele groen in de gemeente. “Ik geniet bijvoorbeeld echt van de heemparken, de enorme rijkdom en variatie aan planten. Ik maak gebruik van een plant spotter app om de Nederlandse namen te leren en ik heb er al zeker 125 verschillende planten in opgeslagen.”

Mayne vervolgt: “Ik vind de infrastructuur en het groen heel belangrijk. Maar als je mij vraagt of het in de afgelopen 18 jaar beter is geworden, kan ik niet altijd ja zeggen. Er wordt veel geld gestopt in grote projecten, zoals de A9 en Beneluxbaan, maar ik zie de dagelijkse zorg voor ons stad teruglopen. Bijvoorbeeld, op veel plekken worden bomen gekapt en wordt groen weggehaald, maar er komt niets voor terug. Er wordt te rigoureus gesnoeid omdat het lekker makkelijk (dus goedkoop) is qua onderhoud.”

Prioriteiten voor Amstelveen

Mayne ziet ook wel een paar andere problemen waar wij als bbA gauw iets aan moeten proberen te doen. Namelijk de woonproblematiek. Anders wordt straks een te groot deel van Amstelveen bewoond door mensen met een groot budget. Dat gaat ten koste van de eigen bewoners . Je ziet nu al jongeren wegtrekken naar andere plaatsen, omdat de huizen voor hen niet te betalen zijn. Als de originele Amstelveners weggaan, gaat dit ten koste van het karakter van Amstelveen. 

Tenslotte heeft Mayne nog wel een hartenkreet; de journalistiek. “Ik mis een onafhankelijke krant in Amstelveen. Waar journalistiek ontbreekt is de democratie in gevaar. Zeker daar waar partijen al vele jaren aan de macht zijn zoals in Amstelveen is het kritisch volgen van de macht noodzakelijk. Goed dat bbA zich daarvoor hard maakt en ik hoop, dat de partij dat blijft doen.” 

Meer over:

Word donateur