Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft tijdens de raadsvergadering van 1 juli de wethouder verzocht om de Startnotitie Alleman Kwartier terug te trekken. Dit om de inbreng van bewoners en omwonenden op te halen en te benutten, zodat binnen de beleidskaders gezamenlijk keuzes gemaakt worden voor een passend plan en een startnotitie waar draagvlak voor is.

BbA is geen tegenstander van het bouwen van woningen in combinatie met een medisch- en wijkcentrum op deze plek. Zij kunnen zich vinden in een plan waarin woningen zijn opgenomen waar veel vraag naar is en verschillende mensen met een verschillende portemonnee passend kunnen wonen. Met een gedragen startnotitie hadden zij ook zeker kunnen instemmen.

Jacqueline Solleveld, raadslid van bbA: “Het huidige planproces is niet meer van deze tijd. Bewoners en omwonenden maar ook de raad worden keer op keer geconfronteerd met een ‘in beton gegoten’ startnotitie. Bij bespreking ervan blijkt dat de beschreven plannen al zo ver zijn dat er geen keuze meer is. Spreken we nog over een startnotitie of is het een eindnotitie? “

Participatie

Van burgerparticipatie bij het tot stand komen van de startnotitie is beslist geen sprake. Bewoners en omwonenden worden tijdens een informatie bijeenkomst op de hoogte gebracht van de plannen die grote impact hebben op hun wijk en kunnen enige tijd later zienswijzen indienen op de startnotitie. Dit is niet meer van deze tijd en moet anders vindt BbA.

Jacqueline Solleveld: “Participatie is een continue proces van kennisuitwisseling en dialoog van ophalen en coproductie. Gezien de naderende Omgevingswet (2022) is het van belang dat de gemeente inziet dat plannen die de leefomgeving raken, binnen gestelde beleidskaders samen met bewoners en omwonenden tot stand moeten komen. Dit betekent ‘omdenken’ want bewoners en omwonenden worden belangrijke partners, met waardevolle kennis die benut moet worden bij het tot stand komen van plannen. Een startnotitie wordt een coproductie.”

Gemiste kans

De lokale partij vindt het een gemiste kans dat de wethouder de Startnotitie Alleman Kwartier niet heeft teruggetrokken en heeft tegen gestemd vanwege het eenzijdig tot stand komen van deze notitie. In de motie die bbA samen met de ChristenUnie en het CDA heeft ingediend werd het college opgeroepen om bewoners en omwonenden alsnog nadrukkelijk te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen binnen de ruimte die er na de startnotitie nog is. De motie heeft het met 17 stemmen voor en 19 tegen net niet gehaald.

Ook bij het Beeldkwaliteitsplan voor de herinrichting van het Oude Dorp gaven bewoners en ondernemers aan zich onvoldoende gehoord en gezien te voelen bij de totstandkoming. bbA is voorstander van het in dit plan geschetste esthetische sfeerbeeld voor het Oude Dorp, maar stemde tegen dit beeldkwaliteitsplan. Vooral omdat het door het college van B&W genomen Verkeersbesluit om de Stationsstraat en de ‘zuidelijke’ Dorpsstraat af te sluiten voor doorgaand autoverkeer en motoren niet los kan worden gezien van dit beeldkwaliteitsplan. In ieder geval, ook hiervoor lijkt draagvlak te ontbreken.

BbA maakt zich de komende tijd sterk om, samen met andere fracties, raadsbreed het huidige planproces (met name het eerder betrekken van bewoners en raad) te verbeteren.

Meer over:

Word donateur