Schriftelijke vragen betreffende de aanbesteding van WMO-vervoer

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich zorgen over de kwaliteit van het WMO-vervoer, reden voor de bbA – raadsleden Ewa Petiet en Kitty Huisman om aan het College van B. en W. hierover  vragen te stellen. Het WMO – vervoer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor de inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig kunnen regelen. Vaak zijn dit mensen met een handicap of beperking.
In 2021 namelijk  heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het WMO-personenvervoer. Het gaat om een opdracht van ruim € 12 miljoen over zes jaren. De gekozen nieuwe vervoerder Maasstad Regie Central is met ingang van 1 januari 2022 werkzaam voor Amstelveen en Aalsmeer. Sindsdien regent het klachten over het vervoer, met name omtrent het niet of (veel) te laat ophalen van inwoners.

Op 14 april heeft het college de raad geïnformeerd over de problematiek rondom het WMO-vervoer. Inmiddels is duidelijk dat er een verbeterplan is opgesteld en dat dat plan in uitvoering is. Maar bbA wil meer weten over het plan en welke knelpunten (nog) niet zijn opgelost.

Het grote aantal klachten wekt volgens Kitty Huisman van bbA  de indruk dat het aanbestedingsproces heeft gefaald en dat er bij de aanbesteding te veel is gelet op prijs en te weinig op kwaliteit. Voor de aanbesteding in 2021 is een aanbestedingsdocument opgesteld waarin functionele eisen zijn gedefinieerd waaraan door de aanmelders voldaan moest worden. “Bij de gunning speelden kwaliteitscriteria echter geen rol, maar is alleen naar de geoffreerde prijs gekeken.” aldus Kitty Huisman. “De fractie van BBA interpreteert bovenstaande dat bij de gunning aanbieders zich niet konden onderscheiden op basis van kwaliteit maar alleen op basis van laagste prijs.” BBA heeft daarom onder andere de volgende vragen gesteld:  

  • Klopt het dat gunning uitsluitend plaats heeft gevonden op basis van het laagste tarief en dat kwaliteit niet expliciet is opgenomen onder de gunningscriteria? Zo ja, waarom heeft het college gekozen voor gunning op basis van laagste tarief? Bij de aanbesteding in 2017 woog kwaliteit voor 30% mee. Welke afweging heeft het college gemaakt om dat bij deze aanbesteding niet (meer) te doen?
  • Heeft de gemeente als opdrachtgever ook nagedacht over de effecten van aanbesteding op alleen laagste prijs voor de omstandigheden waaronder mensen moeten werken? Het gaat niet alleen om te laat komen op een afspraak, maar ook om de enorme druk en stress waaronder de chauffeurs continu moeten functioneren om hun schema te halen. BbA wil weten hoe  het college dit ziet.    

Ewa Petiet (raadslid bbA): “Wij vinden dat kwaliteit in de aanbestedingen óók een belangrijke rol moet spelen. We willen daarom van het College weten of, en zo ja hoe, kwaliteitseisen voortaan een grotere rol zullen spelen in de gunning van aanbestedingen. Gaat het college ervoor  zorgen dat kwaliteitseisen voortaan een grotere rol spelen in de gunning van aanbestedingen en zo ja, hoe? “  

Meer over:

Word donateur