Sport en bewegen

Burgerbelangen  erkent het belang van (breedte-)sport als bindmiddel in de samenleving.  Men hoeft maar te zien hoe alle lagen en stromingen van de bevolking bij grote successen zich massaal en eensgezind achter onze sporthelden en nationale teams opstellen. Sport en bewegen bevorderen in algemene zin de gezondheid en kunnen overgewicht tegengaan. In het bijzonder in teamsporten leren de deelnemers rekening te houden met elkaar en beslissingen te accepteren.

Gezien de grote waarde van sport vindt bbA dat de toegang tot sport en bewegen zo laagdrempelig mogelijk moet worden gehouden en dat de deelname daaraan moet worden gestimuleerd.  Daarom moet de overheid breedtesport en competitiesport ruimhartig faciliteren. De partij  prijst zich gelukkig dat - vooral in de afgelopen jaren - de sportvoorzieningen in Amstelveen dichtbij de bewoners zijn aangelegd en van hoogwaardige kwaliteit zijn. Die bijzonder gunstige situatie kan nog beter worden benut, indien de sportverenigingen hun complexen gedurende meerdere uren beschikbaar stellen voor activiteiten van de bewoners in hun omgeving. Burgerbelangen  meent dat een intensievere samenwerking tussen sportverenigingen en scholen tot een nog betere benutting van de sportcomplexen kan leiden. Experimenten op dit gebied behoren door de gemeente te worden gestimuleerd.  De partij vindt wel dat nog meer aandacht moet worden besteed aan bewegen voor ouderen.  Met kleine faciliteiten bij de ouderencentra kan dit worden gestimuleerd.

Topsport kan een aanmoedigend effect hebben op de jeugd en kan tevens dienen als middel om de naam van Amstelveen uit te dragen bij wijze van citymarketing. Burgerbelangen  is van mening dat topsport eigenlijk moet ontstaan als gevolg van “opwaartse druk” vanuit de verenigingsonderbouw, iets dat met name bij hockey te zien is. De grootte van de jeugdafdelingen en de kwaliteit van de opleiding hebben recentelijk bijvoorbeeld verenigingen als HIC en Myra op een natuurlijke wijze omhoog gestuwd tot het nationale topniveau. Burgerbelangen  vindt dat ook zo’n beleid steun verdient van de overheid.
In 2012 heeft bbA een eigen visie op sport, recreatie en bewegen gepubliceerd, die op de website is te lezen.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs