VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018

bbA: samen voor een sterker Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is een onafhankelijke lokale partij met maar één belang voor ogen: het belang van Amstelveen en de Amstelveners. Er is geen binding of relatie met welke landelijke politieke partij dan ook. Met alle respect voor de andere partijen  maakt bbA  hier het verschil.   De partij is opgericht door en voor Amstelveners, mensen die het bijzondere karakter van Amstelveen willen bewaren en het woon- en leefniveau en het welzijn en geluk van de Amstelveense burgers willen verbeteren.  Maar bbA  vindt ook dat  de identiteit van Amstelveen nog versterkt kan worden met nieuwe initiatieven op het gebied van moderne media, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en duurzaamheid ten behoeve van inwoners en bedrijven.

Dat neemt niet weg dat bbA ook oog heeft voor de ontwikkelingen rondom Amstelveen en voor het beleid van de landelijke overheid, dat ook de Amstelvener of hij wil of niet raakt. Een van die ontwikkelingen, die ook voor Amstelveen vergaande consequenties heeft, is het besluit van de regering om de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vanaf 2015 in zijn geheel neer te leggen bij de gemeenten, terwijl tegelijkertijd de daarvoor beschikbaar gestelde middelen met 20% worden verminderd. Omdat vrijwel iedere Amstelvener met de consequenties daarvan bij zichzelf of in zijn directe omgeving te maken krijgt, wil bbA het WMO-beleid – samen te vatten als Zorg, Welzijn en Gezondheid –  tot speerpunt van het verkiezingsprogramma 2014-2018 maken. Uitgangspunt hierbij is dat dit gebeurt in goede balans met het welzijn van alle Amstelveners.

Burgerbelangen  vindt het van groot belang dat kiezers erop kunnen rekenen dat afspraken en beloften worden nagekomen. Daarnaast vindt bbA dat haar raadsleden integer dienen te zijn in hun doelstellingen en hun handelen in de raad. Dat verwacht bbA niet alleen van haar eigen raadsleden, maar ook van ambtenaren van de Gemeente Amstelveen. Hier zal nadrukkelijk op worden toegezien, waarbij eventuele klokkenluiders moeten  kunnen rekenen op een zorgvuldige en beschermde behandeling.

Zorg en Welzijn
De door de regering uitgevoerde bezuinigingsoperatie zorgt ervoor dat  er minder geld beschikbaar wordt gesteld voor Zorg, Welzijn en Gezondheid. lees meer

Woningmarkt en woningverhuur
Bij het aantreden van de nieuwe regering is een nieuw beleid voor de verhuur van sociale woningen ingevoerd.  Dit beleid is er vooral op gericht om de doorstroming binnen de sociale woningmarkt te bevorderen door de huurprijs te koppelen aan het inkomen van de huurder. lees meer

Woningbouw

Duurzaamheid moet de leidraad zijn bij het afgeven van bouwvergunningen, zowel voor bedrijfsgebouwen als voor woningbouw. lees meer

Woonomgeving en groen
Amstelveen hanteert de slogan: “Stad in het groen.” Burgerbelangen  vindt dat dit zo moet blijven.
lees meer

Natuur en milieu
De groene poldergordel rondom Amstelveen moet behouden blijven. lees meer

Werk en economie
Amstelveen is economisch een sterke gemeente. Maar de huidige crisis heeft laten zien dat dit niet vanzelf zo blijft.
lees meer

Schiphol
Amstelveen ligt dicht bij Schiphol en dat heeft zijn voor- en nadelen.  Een voordeel is het voor onze inwoners die veel reizen en een ander voordeel is dat de luchthaven voor veel Amstelveners een belangrijke werkgever is. lees meer

Openbaar vervoer
Burgerbelangen  vindt dat Amstelveen in het regionale overleg over het openbaar vervoer in en rond Amsterdam, onvoldoende aan zijn trekken komt. lees meer

Veiligheid
Voor een goede woonomgeving en welzijn is veiligheid een belangrijke voorwaarde. Inbraken, geweldsmisdrijven, zoals overvallen, diefstallen maar ook straatterreur en overlast, tasten het  woon- en leefgenot  aan. lees meer

Verkeersveiligheid
Burgerbelangen  is blij dat in  de periode 2012/2013  maar liefst 10 miljoen euro werd uitgetrokken om een aantal gevaarlijke kruispunten, zoals Van der Hooplaan/Lindenlaan, lees meer

Onderwijs
Burgerbelangen is verheugd over sterk verbeterde huisvesting van het onderwijs in de afgelopen jaren met fraaie nieuwe schoolgebouwen tot gevolg. lees meer

Jeugdbeleid
Jeugdbeleid moet als onderdeel van het beleid voor welzijn voor alle Amstelveners worden aangepakt. Hierbij dient men rekening houden met de unieke positie van Amstelveen met zijn veengronden, groen, ruimte, speel- en sportvoorzieningen. lees meer

Wijken
Burgerbelangen  wil een partij zijn voor, door en van Amstelveners. Daarom begrijpt de partij dat veel bewoners gebeurtenissen en situaties dicht bij huis heel belangrijk vinden. lees meer

Sport en bewegen
Burgerbelangen  erkent het belang van (breedte-)sport als bindmiddel in de samenleving.  lees meer

Kunst en Cultuur
Burgerbelangen  streeft  naar  een goed functionerende kunst- en cultuursector. In tijden van bezuinigingen bestaat bij overheden snel de neiging om te snijden in de ondersteunende budgets voor Kunst en Cultuur. lees meer

Cultuur en Samenleving
Amstelveen kent onder haar inwoners een grote verscheidenheid aan culturen. Het is van belang om inwoners, die uit een andere culturele omgeving komen, op een open en vanzelfsprekende manier te integreren in onze samenleving. lees meer

Vrijwilligerswerk
Het is zeker dat in de komende jaren minder geld beschikbaar zal zijn om vele sectoren in onze samenleving te ondersteunen. lees meer

Communicatie
In de afgelopen jaren zijn er verscheidene fricties ontstaan tussen burgers en overheid. Met name omdat burgers zich overvallen voelden door acties en plannen van de gemeente. lees meer

Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Amstelveen behoort tot de drie hoogst gewaardeerde gemeenten om in te wonen, te leven en te werken. Er is alle reden voor om in volle tevredenheid in Amstelveen te wonen. lees meer