INLEIDING

SAMEN VOOR EEN STERKER AMSTELVEEN

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is een onafhankelijke, lokale partij met maar een doel voor ogen: opkomen voor het belang van Amstelveen en de Amstelveners. Met 25 jaar vertegenwoordiging in de Gemeenteraad en acht jaar in het college van Burgemeester en Wethouders heeft bbA zijn waarde in de Amstelveense samenleving bewezen.

BbA is opgericht door en voor Amstelveners. Door burgers die het bijzondere karakter van Amstelveen willen behouden en staan voor het behoud van het Cultureel Erfgoed van Amstelveen zoals onze historische gebouwen, monumenten, bijzondere architectuur en prachtige heemparken.

BbA staat ook voor het continu verbeteren van een goede woon-, leef-, zorg- en welzijnsomgeving binnen Amstelveen. BbA heeft daarbij oog voor de ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau. Voor bbA betekent dit dat wij continu een vertaalslag maken naar de impact die deze ontwikkelingen kunnen hebben voor ons als Amstelveners. Met name de steeds belangrijkere regionale samenwerkingsverbanden, zoals op het gebied van verkeer en veiligheid, brengen met zich mee dat wij sterk moeten staan om ons eigen Amstelveense geluid door te laten klinken.

BbA maakt zich ook sterk voor een Amstelveense gemeenschap waar de burger echt gezien en gehoord wordt, waar burgers kunnen meedenken en meebeslissen en waar burgerparticipatie als de normaalste zaak van de wereld wordt gezien. Bba wil actief bijdragen aan het ontwikkelen en invoeren van nieuwe vormen van burgerinspraak, zoals de stadsgesprekken. Burgerinitiatieven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het wettelijke Right to Challenge waarbij bewoners zelf het initiatief kunnen nemen een dienst uit te voeren als zij denken dat het beter of anders kan, worden door bbA van harte ondersteund.

BbA wil dat de gemeente zichtbaar en aanwezig is in buurten en wijken. Waar de burger centraal staat, moet de overheid beschikbaar zijn. De buurtregisseur, de wijkagent, de inkomensconsulent, de zorgprofessional, moeten hun plaats hebben in de wijken dichtbij de inwoners van Amstelveen. Wijkplatforms en wijkcentra spelen daarbij een belangrijke rol.

BbA wil ook dat de burger bij de uitvoering centraal staat. Dat klinkt simpel, maar is het niet. Er moet persoonlijk maatwerk komen, waarbij de vraag van de burger leidend is. Eerst vragen wat er nodig is en goed luisteren wanneer een burger een zorgvraag aan de gemeente stelt. Dus niet eenzijdig vanachter een bureau een oplossing bedenken. Dat vraagt om een cultuuromslag, een flexibele ambtelijke organisatie en flexibele werkwijzen, ondersteunende informatisering en digitalisering, en een praktijk waarvan de burger de resultaten daadwerkelijk ziet en ervaart.

In ons programma schetsen wij op hoofdlijnen hoe deze uitgangspunten kunnen worden vertaald naar een goede woon-, leef, zorg- en welzijnsomgeving. Niet in beton gegoten, maar dynamisch en in sterke verbinding met u als burger van Amstelveen. Want bbA vertegenwoordigt uw belangen

 

download ons verkiezingsprogramma