Mensen maken een duurzaam Amstelveen.
Kennis is daarbij heel belangrijk. Burgers moeten daarom geïnformeerd worden hoe zij zelf bij kunnen dragen. Stimuleren van het verzamelen, delen en borgen van kennis vinden wij een belangrijke taak van de gemeente richting de burger. Zo stellen wij de burger in staat zelf de regie te nemen.

Burgerbelangen Amstelveen wil participatie op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid vanuit de samenleving stimuleren en wil dat daarvoor participatievormen worden ontwikkeld en ingezet. Burgers moeten eigenaar kunnen zijn van duurzaamheidsprojecten waarvoor zij gezamenlijk opdrachtgever zijn (het zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap). BbA is er voorstander van dat de gemeente dergelijke initiatieven stimuleert en ondersteunt.

BbA wil dat de wijkcentra een belangrijke doorverwijsfunctie gaan vervullen naar de duurzaamheids- en energieloketten waar voorlichting kan worden gegeven, ondersteuning kan worden geleverd bij subsidieaanvragen, projecten (zoals b.v. afvalscheiding en zonne- energie) kunnen worden geëvalueerd en burgerinitiatieven worden gebundeld. De wijkcentra zijn ook de plek van waaruit de gemeente actief de beschikbare subsidies voor duurzaamheidsprojecten kan uitventen.

BbA wil ruimte voor de burger en burgerinitiatieven, zodat initiatieven bijvoorbeeld op het gebied van het plaatsen van zonnepanelen, windturbines en water opvangende tuinafscheidingen, tot hun recht kunnen komen. De participerende rol van de burger brengt ook met zich mee dat obstakels en problemen tussen verschillende deelbelangen op een
natuurlijke manier door de burgers zelf moeten worden opgelost ( eventueel met bemiddeling vanuit de gemeente).

BbA wil het gevoerde beleid van de afgelopen jaren, van het college en van onze bbA- wethouder in het bijzonder, op het gebied van duurzaamheid graag voortzetten. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn ambitieus en resultaten zeer bemoedigend. Alle reden voor bbA om die lijn door te trekken.

Belangrijke stappen kunnen nog worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam en toekomstgericht bouwen, het door voorlichting en subsidiering stimuleren van het vervangen van gas door andere, minder vervuilende energievormen, het stimuleren en faciliteren van elektrisch rijden, het bevorderen van energieneutraal openbaar vervoer en het organiseren van maatwerk bij de afvalscheiding bij woon- werkcomplexen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, sportverenigingen, seniorenwoningen, scholen en appartementsgebouwen.

Word donateur