Behoud van een goede en prettige woonomgeving brengt met zich mee dat er een grens is aan het aantal nieuwe woningen dat nog gebouwd kan worden in Amstelveen. Die omvang is nu bepaald op ongeveer 5200 woningen. Meer ruimte is er niet en meer ruimte willen wij ook niet creëren omdat dat ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Wij willen geen verdere verdichting van de openbare ruimte en geen groen of speelruimten opofferen.

Als het niet anders kan, dan accepteert Burgerbelangen Amstelveen dat er in de hoogte gebouwd wordt, maar niet ten koste van het groen. Waar het mogelijk en zinvol willen wij leegstaande kantoor- en bedrijfsgebouwen hergebruiken en omvormen tot woningen, in het bijzonder studentenwoningen en levensloopbestendige appartementen voor ouderen.

Waar gebouwd wordt, wil bbA vooral de gemengde woonfunctie stimuleren en het accent leggen op starterswoningen, middel dure huur met huren net boven de sociale sectorhuur en koopwoningen. Daarnaast vindt bbA dat de bouw van meer seniorenwoningen of levensloopbestendige woningen noodzakelijk is vanwege het toenemende aantal senioren dat deel uitmaakt van onze Amstelveense bevolking.

Energiezuinig en duurzaam bouwen met het oog op de toekomst is een vanzelfsprekendheid voor bbA. BbA stimuleert de inzet van nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zoals bijvoorbeeld het vervangen van gas door andere, minder vervuilende energievormen. Tegelijk zetten wij voort waar bbA rondom woningbouw altijd mee bezig is geweest, namelijk het stimuleren van afvalscheiding, milieuvriendelijke onkruidbestrijding, uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s en meer groen. Het groen niet alleen voor de verfraaiing, maar ook om bij te dragen aan een schonere lucht door het planten van de juiste bomen en struiken ( de zogenaamde “ CO2 junks”).

Word donateur