Burgerbelangen Amstelveen wil er staan voor alle doelgroepen die extra aandacht en zorg nodig hebben, zoals ouderen, dementerenden, mensen die eenzaam zijn, jongeren met problemen enz. Daar is maatwerk voor nodig. Maatwerk op Amstelveense maat. Wij willen een inclusieve stad zijn, dat wil zeggen dat wij in staat willen zijn alle benodigde zorg te leveren op de meest toegankelijke, effectieve en doelgerichte manier.

In onze visie moeten daarbij processen de burgers volgen en niet andersom. Ook hier is een cultuuromslag in de ambtelijke organisaties noodzakelijk. Wij willen het maximale doen om de zelfredzaamheid te bevorderen. Maar voor wie dat niet mogelijk is moet er hulp worden geboden, zonder bureaucratie, zonder schotten tussen loketten en instanties, met een integrale benadering zonder cumulatie van onnodige kosten. De ambitie van bbA is dat burgers beter worden geïnformeerd waar ze terecht kunnen en waar zij recht op hebben, dat de zorg toegankelijk is en dat er zinnige zorg wordt geleverd waarbij kwaliteit en doelmatigheid in balans zijn. Zorg vanuit een benadering die afgestemd is op de persoonlijke situatie en gericht is op het doel dat we met de zorg voor die specifieke burger willen bereiken. Zorg op maat en zorg met kwaliteit!

BbA wil binnen de gemeenteraad focussen op de zorginkoop en de uitvoering van de zorg, vaststellen wat er misgaat en in het verlengde daarvan beleid aanpassen. Daarom willen wij dicht op de uitvoering en de resultaten zitten. Waar inwoners en zorgprofessionals last hebben van regels en voorschriften willen wij bijstellen op basis van waar het mis gaat in de uitvoering.

BbA wil aan de voorkant van de zorg inzetten op versterking van preventie en vroege signalering, maar ook specifieke aandacht geven aan jeugd ggz ( jonger en ouder dan 18 jaar !), schuldhulpverlening en de zogenaamde meer-probleemgezinnen.

Voor de jeugd geldt met name dat de schooluitval, de schuldenproblematiek en het drugsgebruik, al dan niet in combinatie, vraagt om een intensieve aanpak. Enerzijds door de problemen in te dammen voordat hele groepen definitief wegvallen uit onze maatschappij, anderzijds door intensivering van voorlichting, preventie en vroege signalering.

Bij ouderen speelt met name de toenemende vereenzaming een belangrijke rol. Ook hier is vroege signalering van groot belang en vraagt deze problematiek om actieve inzet van vrijwilligers en professionals om de aansluiting met anderen te bewerkstelligen en bij te dragen aan zingeving aan het leven.

Waar de oudere inwoner langer zelfstandig thuis kan en wil wonen is een optimale combinatie van informele en formele zorg gewenst. BbA is voorstander van het ondersteunen en faciliteren van sterke netwerken in de wijken, waardoor de burger altijd informele hulp in de buurt heeft en de juiste weg weet te vinden naar lokale instanties die formele zorg bieden. Uitgangspunt is dat er goed contact is tussen inwoners onderling en tussen inwoners en zorgprofessionals. Zelfredzaamheid staat hierin voorop. Wanneer bewoners er samen niet uitkomen kan desgewenst een professional ingezet worden. Resultaat is grotere sociale betrokkenheid in de buurt waarin iedere inwoner zich thuis voelt en het welzijn in de gemeente stijgt. Een groei in welzijn betekent een daling in zorgbehoefte en daarmee ook een daling in de zorgkosten.

Zorgkosten maken een belangrijk deel uit van de totale gemeentelijke begroting. BbA wil daarom ook resultaten kunnen meten door te controleren, te monitoren en te evalueren. Daarbinnen past ook om met elkaar het gesprek aan te gaan over de relatie tussen zorgkosten en opbrengsten, want wij willen zekerheid dat de bestede bedragen effectief en zinvol zijn besteed.

Word donateur