Schriftelijke vragen aan college inzake het recyclen van verwijderde kunstgrasvelden.

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 45 Verordening Werkwijze van de raad en de raadscommissies 2016 inzake het recyclen van verwijderde kunstgrasvelden

Aan het college van B&W van de gemeente Amstelveen
Aanleiding
13 september 2018

In de Zembla tv-uitzending (BNNVARA) ‘Kunstgrasberg’ van woensdag 12 september jl. werd onderzocht wat er met de oude kunstgrasvelden gebeurt. Waar en hoe worden die gerecycled?
Er blijken grote problemen te zijn met de recycling van kunstgrasvelden. Velden worden torenhoog opgeslagen op bedrijfsterreinen, doorverkocht aan particulieren en gedumpt in het buitenland.
Iedere zomer worden in ons land 200 kunstgrasvelden verwijderd. Dat is ruim 1.000.000 m2 verontreinigd afval. Nederlandse gemeentes betalen voor het laten afvoeren en recyclen van de oude kunstgrasvelden door een ‘erkende verwerker’ tussen de € 10.000 en € 20.000 per kunstgrasmat.

In de uitzending wordt aangetoond dat er niet gerecycled wordt, dat toezichthouders gedogen en dat ten koste van het milieu door de betrokken bedrijven geld wordt verdiend. Bovendien blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau AMI dat er wereldwijd geen oplossing is voor het hergebruik van kunstgrasvelden en er dringend behoefte is aan een milieuvriendelijke oplossing.

De Vereniging Sport en Gemeente (VSG) gaat naar aanleiding van de uitzending van ZEMBLA alle gemeentes wijzen op het naleven van de aanbestedingsprocedures voor het vervangen en recyclen van kunstgrasvelden. Als voorbeeld van hoe het zou moeten noemt de VSG de gemeente Utrecht. “Zij hebben in de aanbestedingsdocumenten verwerkt dat ze van hun oude kunstgrasvelden nieuwe, gerecyclede producten terug willen zien. Of het nou kantplaten zijn, of tribunes, of bankjes voor spelers, dat maakt niet uit. Dan krijg je een gesloten circuit, zo zou het idealiter moeten gaan werken”.

De uitzending laat ook zien dat “in the end” het de overheid zal (moeten) zijn die voor de kosten opdraait om deze vervuilde en milieu onvriendelijke kunstgrasberg op te ruimen.

Vragen
Naar aanleiding hiervan heeft de bbA fractie de volgende vragen:

  • Hoeveel kunstgrasvelden heeft de gemeente Amstelveen, al of niet via het Sportbedrijf, in beheer en hoeveel worden er gemiddeld per jaar vervangen?
  • Hoeveel overige kunstgrasvelden, bij sportverengingen en/of andere instellingen, bevinden zich in Amstelveen?
  • Hoeveel kunstgrasvelden staan er op de planning om binnen een jaar te worden vervangen?
  • Wat zijn de contractuele afspraken die door de gemeente Amstelveen zijn gemaakt ter zake van de verwerking en recycling van kunstgrasvelden met afvalverwerkingsbedrijven?
  • Is hier sprake van prestatieafspraken en zo ja, wat zijn de consequenties van het niet of niet volledig nakomen van die afspraken?
  • Wordt er door de gemeente op enigerlei wijze gecontroleerd of de afvalverwerkingsbedrijven hun contractuele verplichtingen c.q. prestaties nakomen?
  • Als blijkt dat er, vooralsnog, geen oplossing voor de bestaande problematiek voorhanden is, kan het college dan aangeven wat dit betekent voor het aanleggen en/ of vervangen van kunstgrasvelden binnen de gemeente grenzen?
  • Is het college van mening dat nieuwe kunstgrasvelden slechts aangelegd moeten worden indien ze milieuvriendelijk gerecycled kunnen worden?
  • Is het college bereid dienaangaande voorwaarden te stellen voor de vergunning verlening voor het aanleggen c.q. vervangen van kunstgrasvelden?
  • Is het college bereid in navolging van de adviezen van de Vereniging Sport en Gemeente het aanbestedingsbeleid aan te scherpen ( met als voorbeeld Utrecht)?

Is het collega bereid om in regionaal dan wel provinciaal verband het initiatief te nemen dit probleem op de agenda’s te krijgen om te komen tot een structurele en gezamenlijke aanpak van dit zeer ernstige probleem?

Met vriendelijke groet,
Jacqueline Solleveld Olthof
Raadslid Burgerbelangen Amstelveen M0650401175
Uitzending Zembla: https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/447390/Zembla.html

Meer over:

Word donateur