Visie bbA op 2020

Afgelopen woensdag 10 juli jl. heeft de gemeenteraad zich gebogen over de plannen en de daarbij behorende financiering van het College van B. en W. Onderstaand de letterlijke tekst die fractievoorzitter Ruud Kootker heeft uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen op de z.g. Perpectiefnota2020 van het gemeentebestuur.

PERSPECTIEFNOTA 2020: “ Perspectief met twee gezichten”

“ Voorzitter,

Bij het College Uitvoeringsprogramma heeft bbA aangegeven dat er bij ons draagvlak is voor de ambitieuze plannen van het College, maar dat wij ons tegelijkertijd grote zorgen maken over de financiële haalbaarheid .

Nu presenteert het College ons de Perspectiefnota 2020 met wederom een leefbaar, duurzaam en inclusief Amstelveen centraal in de plannen en daar kunnen we ons goed in vinden. Maar nog steeds maken wij ons zorgen.

Het is in onze ogen een perspectiefnota met twee gezichten. Waarom?

Omdat het ene gezicht het gezicht is van het perspectief, waarbij sprake is van een herkenbaar hoog ambitieniveau en de wil om markant veel op te pakken.
En het andere gezicht is dat van de zorg vanwege de grote openstaande agenda. Zeker 16 onderwerpen waarbij, zo laat het College weten, “grote bedragen gemoeid zijn die op dit moment niet of niet meer aanwezig zijn”.

De vraag moet gesteld worden of het allemaal realistisch en haalbaar is.

Onze zorg over de financiële haalbaarheid.

Het College kiest voor 3,7 mio. extra structurele uitgaven en 38 mio. eenmalige middelen inzet.
BbA kijkt van oudsher kritisch naar de dekking van de uitgaven of, in gewoon Hollands, hoe Amstelveen haar plannen gaat betalen.

Bij de totstandkoming van het College Uitvoerings Programma hebben we gezien dat er een politieke keuze werd gemaakt; de dekking werd voor 25 mio gehaald uit aanvullende locatie ontwikkelingen. Inmiddels weten we dat dit bedrag slechts de helft blijkt te zijn en bovendien gespreid is over een periode van meerdere jaren.

Voor het incidentele uitgavenkader van deze Perspectiefnota zien we daarom nu een ander dekkingsplan met een paar opvallende zaken ( en ik beperk mij gezien de tijd):

  • Er wordt 10 mio Eneco gelden onttrokken aan de reserve sparen vooraf en overgeheveld naar de algemene reserve. Dezelfde 10 mio die eerder de verlaging van de jaarlijkse dotatie van 4 mio naar 3 mio. moest compenseren. Weg compensatie!
  • Sparen vooraf wordt nu ingezet voor andere doelen, een investering van ruim 18 mio in onderwijshuisvesting waar dat eerder uit de algemene reserve ging. Weg sparen vooraf!

Wat de dekking van de structurele uitgaven betreft wordt, los van de in onze ogen onzekere dekking van de bijdrage van Aalsmeer, ook het overschot op betaald parkeren ingezet. Vergunninghouders zijn altijd voorgehouden dat overschotten terug zouden vloeien in de vorm van verlaging van de vergunningstarieven. Daar wordt nu vanaf gestapt. Enig begrip heeft bbA voor de redenering dat toekomstige investeringen noodzakelijk zijn, maar om dat overschot dan toe te delen aan de algemene middelen gaat ons te ver. Dan hoort er een bestemmingsreserve mobiliteit te komen, zodat de raad grip blijft houden op de besteding van de overschotten op de parkeerinkomsten. Daarom dienen wij een amendement in, waarvan het dictum straks volgt.

Bij beperkte financiële middelen zijn er grofweg 4 mogelijkheden, die je in combinatie zou kunnen benutten: reserves aanspreken, bezuinigen, inkomsten verhogen door lokale lasten verhogen of schulden aangaan.

In de ogen van bbA moet je het complete veld in ogenschouw nemen en dan daaruit de optimale mix kiezen. Het College kiest er nu voor eerst de reserves aan te spreken en pas in een later stadium te kijken naar andere dekkingsmogelijkheden. Niet terecht, vindt bbA.

Wij moeten verder kijken dan de Perspectiefnota 2020, stelt het College. Maar dan ook op tijd beginnen, zegt bbA.

Wij blijven het vreemd vinden dat de doorlichting van de begroting pas dit jaar wordt opgestart. Waarom niet vorig jaar bij de totstandkoming van het huidige college? Toen was al bekend dat de financiële ruimten zeer beperkt waren en niet toereikend om alle plannen uit te kunnen voeren.

Er ligt nu een bestuursopdracht om de begroting door te lichten. De door ons in ABM gestelde maar niet beantwoorde vraag is, wanneer de raad voorstellen van het college mag verwachten en op welk begrotingsjaar die voorstellen dan betrekking zullen hebben? Graag alsnog reactie van het College.

Wat we nu zien is dat de structurele en incidentele uitgaven stijgen tot bijna ongekende hoogten, de bezuinigingsoperatie nog gestart moet worden, en onze reserves in een snel tempo worden opgesoupeerd.

Daar ligt onze zorg en we vragen ons af of de Amstelveners straks niet de rekening van dit financiële beleid gepresenteerd krijgen.

Onze aanpak voor openstaande ambities

Voorzitter,

Een ambitieus college is ok, maar de zorg zit hem in de financiële haalbaarheid. Is een zekere mate van temporisatie van de voorgenomen plannen niet verstandig? Dat is wat bbA betreft de vraag.

Gaat een te hoog tempo in samenhang met een misschien wel te ambitieus collegeprogramma de financiële reikwijdte van Amstelveen niet te boven? En wil je dat risico wel dragen?

Verder kijken dan 2020 stelt het College. Maar dan ook met z’n allen, omdat vele plannen verder reiken dan uitsluitend deze collegeperiode, zegt bbA.

Het CUP bevat een 16 tal plannen, die het College nog in uitvoering wil nemen. Dan gaat het over plannen met betrekking tot organisatieontwikkeling in brede zin, duurzaamheid, omgevingswet, bovenwijkse voorzieningen, grote projecten, mobiliteit en Stadshart. Belangrijke plannen die ieder van ons raken.

Waarom niet een raadsbrede aanpak? Is het College en zijn de partijen in de raad bereid, gegeven de financiële beperkingen, om in een vroeg stadium, en samen, te bespreken welke prioriteit aan welk plan kan worden gegeven? En ook om in samenspraak te kijken hoe de plannen financieel verantwoord uit te voeren? Een raadsbrede aanpak dus. Graag reactie.

Het perspectief voor de Amstelvener in een groeiende stad

Naast de financiële kaders en de openstaande ambities wijst het College op de noodzaak onderzoek te doen naar de gevolgen van een van zich aandienende groeiende stad. Het dorpse Amstelveen zou wel eens door kunnen groeien naar zo’n 125.000 inwoners.

En de vraag is: Willen we dat eigenlijk wel? Wil de Amstelvener dat eigenlijk wel?

Tot nu toe leven we in een redelijk overzichtelijke stad met gevarieerde wijken waar binnen de buurten sport, onderwijs en zorg voorhanden is. Wij willen allemaal graag sterke wijken. Met een gemengde bevolkingssamenstelling, hoog en laagbouw, groenvoorzieningen, recreatiemogelijkheden, een divers cultureel aanbod en lokale winkelcentra. Schoon, veilig en gelukkig met ook nog een paar zaken waar we met z’n allen over kunnen klagen. Een goede samenhang binnen een stad met verbonden en betrokken inwoners.

Onzeker is nu hoe de toekomst van Amstelveen er uit gaat zien. En maakt de Amstelvener zich wel zorgen over de toekomst van zijn of haar stad.

Waar het voor ons om gaat is, wat de bewoners in de stad, de mensen in de wijk en wat de Amstelveners willen!

Want met recht kan de vraag gesteld worden voor wie we nu en straks eigenlijk gaan groeien? Is dat voor de Amstelvener met een bescheiden inkomen, die met geen mogelijkheid een hypotheek kan afsluiten van meer dan 350K voor een zgn. middel dure koopwoning ? Is dat voor de Amstelvener voor wie een huur van tussen de 700 en 1000 euro een forse, te forse aanslag is op het inkomen?

Of blijken we te bouwen voor de expats van internationale bedrijven en voor onroerend goed speculanten? Als het laatste de overhand neemt, is het naar ons idee snel gedaan met het draagvlak onder de Amstelveners als het gaat om verdere hoogbouw, verdichting en groei van de stad.

Het perspectief van de participerende Amstelvener

Wat willen Amstelveners? In gesprek gaan, mee laten denken, mee laten beslissen, kortom participeren is hier het devies. Want alleen op die manier komen wij daar achter en geven wij onze burgers direct invloed op hun eigen leefomgeving.

BbA hamert al jaren op een intensivering van de participatie. En als het over de toekomst van Amstelveen gaat, is dit een unieke gelegenheid om inwoners van Amstelveen intensief te betrekken bij het maken van plannen over de toekomstscenario’s van Amstelveen, over de groei van het aantal inwoners en de verdere internationalisering van de stad. Om die reden dienen wij de motie “ Meepraten over de toekomst van Amstelveen” , met dank aan Groen Links voor haar initiatief, van harte mee in.

Participatie en met name het vinden van nieuwe participatie vormen kunnen sowieso bijdragen aan het zicht krijgen op en oplossen van de zorgen van de Amstelveners. De evaluatie van de gevoerde stadsgesprekken laat zien dat wij op de goede weg zijn. In dit verband verwijs ik nog eens naar ons eerdere amendement over burgerparticipatie via loting en informatie; weliswaar zijn er stadsgesprekken geweest maar van een echt stadsgesprek naar Utrechts model is het nog niet gekomen. Wij vragen het college specifiek alsnog uitvoering te geven aan juist deze vorm van participatie.

Het perspectief van de Amstelveense inclusieve stad.

Participeren hoort ook bij een inclusieve stad, een stad waar plaats is voor iedereen, en waar we met elkaar, voor elkaar zorgen.

De ontschotting in het sociale domein is door het college goed opgepakt. De financiële schotten tussen WMO, participatie en jeugd zijn er voor zover mogelijk uit. Nu is het zaak door te pakken met een scherpere inkoop, goede kwaliteitscontrole en meer resultaatgericht werken.

Zorgen dat niemand buiten de boot valt, vraagt ook om een rechtvaardige maar stevige financiële aanpak om de beperkte middelen die wij hebben optimaal in te zetten.

Voorzitter,

Er is tot nu toe veel opgepakt door het college en dat zal ongetwijfeld zo doorgaan. Wij hebben het college op vele punten gesteund en zien geen reden daar vanaf te wijken.

Bij de vele onderwerpen die daarbij aan de orde zullen komen, vragen wij speciale aandacht voor:

  • onhoudbare zorgsituaties, ouderen die niet meer thuis kunnen of willen wonen
  • ondersteuning aan ouderen die graag kleiner willen wonen of naar een zorgwoning willen verhuizen
  • stimuleren van een bewegende stad voor jong en oud met voldoende sportvoorzieningen
  • de gezondheid van de Amstelveners in het licht van de groei van Schiphol
  • behoud van voldoende groen, speel-en trapveldjes bij alle bouwprojecten.

Concrete wensen zijn er ook en worden kenbaar gemaakt in de moties die we samen met anderen mede mogen indienen. Dank daarvoor aan alle collega’s in de raad.

In meer brede zin wensen wij dat het college de raad meer voorstellen met meerkeuze opties aan wil bieden bij voorgenomen besluiten. En voor het debat, maar dat zal u van mijn kant niet verbazen, hopen wij dat het college zich nog meer wil inspannen om vragen uit de raad ook daadwerkelijk te beantwoorden.

De conclusie van bbA : Een Perspectiefnota met ambitie, met openstaande agenda’s en onzekere toekomstige financiële kaders. En dat maakt voor bbA dat dit HET momentum is om deze uitdagingen, wat ons betreft raadsbreed en samen met het College, in te gaan vullen en te werken aan een Amstelveen van nu, van de toekomst en van ons allemaal.

Tot zover, Dank u voorzitter” .

Meer over:

Word donateur