VVD en bbA bezorgd over afname capaciteit verpleegtehuizen

Namens bbA en de VVD hebben Jacqueline Solleveld en Victor Frequin het College van Amstelveen vragen gesteld over het afgenomen aantal plaatsen in de Amstelveens verzorgings- en verpleegtehuizen. Die afname in Amstelveen blijkt de tot 2018 jaarlijks uitgegeven facts &figures. Hieronder de tekst van de gestelde vragen.
In de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2020 is raadsbreed de motie ‘voldoende woonzorgcapaciteit’ aangenomen. In deze motie zijn een aantal verzoeken aan het College gedaan die in de loop van het eerste kwartaal van 2021 zullen worden beantwoord.

Aansluitend en aanvullend daarop willen wij hierbij vragen stellen over de huidige capaciteit.
In de jaarlijkse uitgave van ‘facts & figures’ van de gemeente stonden gedurende vele jaren informatie over de capaciteit van verzorgings- en verpleeghuizen. Hieronder de cijfers uit deze ‘facts & figures’ van 2010 en 2018.

20102018
Verzorgingstehuizen557447
Verpleegtehuizen441385

Opgeteld is dit een achteruitgang van 17%.
Na 2018 staan deze gegevens niet meer in de jaarlijkse uitgaven van ‘facts & figures’.
Dit roept de volgende vragen op;

  • Kan het College de vergelijkbare cijfers over de jaren 2019 en 2020 geven
  • Kan het College toelichten hoe de daling van 2010 naar 2018 tot stand gekomen is en,  afhankelijk van de cijfers van 2019 en 2020, deze toelichting ook voor deze jaren geven
  • Kan het College aangeven of dit een gewenste ontwikkeling is
  • Kan het college aangeven hoe groot de instroom is van ouderen uit de WMO naar de Wlz (VV) in 2020.
  • Kan het college aangeven hoeveel woningen er in 2020 geschikt zijn voor ouderen om langer thuis te wonen
  • Kan het College deze informatie in de volgende uitgaven van ‘facts & figures’ (weer) opnemen zodat we de ontwikkeling kunnen blijven volgen


Omdat de reactie van het College op bovengenoemde motie in de loop van Q1 van dit jaar verwacht wordt, is het logisch deze vragen dan ook in die beantwoording mee te nemen. Deze feitelijke informatie is de basis voor de opvolging van die motie. De reden van deze (aanvullende) vragen is de toenemende vraag naar verpleeghuiszorg plekken en de afnemende capaciteit in deze periode, en de toenemende vraag om passende woningen zodat op een veilige manier langer thuis wonen mogelijk is. Vandaar de laatste vraag:

  • Is het College van mening dat bij het groeiend aantal inwoners van Amstelveen de afgelopen jaren, en mede daardoor ook het groeiend aantal ouderen, de afnemende capaciteit verpleeghuiszorg zorgelijk is en een reden temeer om snel actie te nemen om deze capaciteit te vergroten en woningen voor ouderen aan te passen c.q. in nieuwbouwplannen op te nemen zoals ook de strekking is van de raadsbreed aangenomen motie van 11 november jl.

Victor Frequin, VVD en Jacqueline Solleveld-Olthof, bbA

Meer over:

Word donateur