VVD en BBA: meer woonzorg capaciteit

Het gebeurt niet vaak dat twee politieke partijen gelijktijdig en los van elkaar een belangrijk onderwerp op de politiek agenda zetten. De VVD bij monde van woordvoerder zorg Victor Frequin en BbA bij monde van woordvoerder ruimte, wonen en natuur (RWN) Jacqueline Solleveld gingen beiden eind oktober in op de vraag of voor de groeiende groep ouderen in Amstelveen, nu en in de toekomst voldoende levensloopbestendige woningen en verpleeghuisplekken zijn om aan hun woon- en zorgbehoeften te kunnen voldoen.

We leven langer. Naarmate we ouder worden neemt de vraag naar welzijn, ondersteuning, zorg en daarin passende woonvormen toe. Het lijkt ingewikkeld als er gesproken wordt over voldoende extramurale woningen met zorg mogelijkheden en intramurale woningen met verpleging. Dat gaat dan over de uitvoering van verschillende wetten in het sociaal domein zoals de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), maar ook over de WLZ (wet langdurige zorg). De gemeente moet in 2021 een Woonzorgvisie ontwikkelen, met als doel dat er uiteindelijk voldoende woningen beschikbaar zijn waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en de regie over hun eigen leven houden. Daarvoor zijn niet alleen geschikte woningen nodig. Bij deze woningen moet ook zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. En voor de meest kwetsbare groep ouderen, wanneer het thuis niet meer gaat, moeten er meer verpleeghuisplekken komen.


Vergrijzing

“In Nederland hebben we te maken met een vergrijzing die nu pas op gang komt. Op dit moment zijn er ca. 800.000 mensen tussen 65 en 80 jaar en rond 2040 zullen dat er ca. 1,5 miljoen zijn. Het is voor iedereen duidelijk dat er ook voor de oudere inwoners van Amstelveen voldoende capaciteit moet zijn en blijven zodat zij hier kunnen blijven wonen en daarbij verzorgd worden” aldus Solleveld. ‘’Als we zorgen voor voldoende woningen en scholen, voldoende sport- en cultuurinstellingen, voor voldoende infrastructuur en parken, dan is het helder dat ook de woon-zorg capaciteit op orde moet zijn. Dit is des te meer belangrijk omdat we weten dat Amstelveen fors gegroeid is qua inwoners en dat we nog doorgroeien” vult Frequin aan.
In de raadscommissie B&S sprak Victor Frequin over de langdurige zorg. “College, ga in gesprek met instellingen als Amstelring, Zonnehuis groep en Brentano hierover en stel vast wat de wachtlijsten nu zijn en wat de projecties voor de toekomst zijn bij de bekende groei van de stad en kom met vorstellen ter verbetering’. Jacqueline Solleveld sprak een dag later in raadscommissie RWN over de noodzakelijke samenwerking tussen partijen zoals woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente. ”Stenen” en ”zorg” zijn geen vanzelfsprekende partners. “Dat maakt de noodzakelijke samenwerking tussen betrokken partijen ingewikkeld. De gemeente is daarbij niet alleen beleidsmatig en bestuurlijk betrokken. Zij is de aangewezen partij om de regie over de samenwerking op te pakken” aldus Solleveld. “Maar levensloopbestendig wonen is niet alleen een vraagstuk van de sociale huisvesting”, het thema speelt net zo sterk in de vrije sector. De toenemende behoefte aan levensloopbestendige woningen is een zorg van ons allemaal.”

Woonagenda

Amstelveen zit niet stil. In de Woonagenda van wethouder Rob Ellermeijer die dit jaar in goedgekeurd door de gemeenteraad staat al dat er meer woningen voor Amstelveense ouderen en andere specifieke doelgroepen moeten komen. Daar in is eveneens vermeld dat het daarbij ook om inwoners gaat die een zorgvraag hebben of begeleid moeten wonen. Deze Woonagenda is de opstap voor de Woonzorgvisie in 2021.
Victor Frequin en Jacqueline Solleveld pleiten ook voor extra beddencapaciteit in verpleeghuizen. Enerzijds door bestaande instellingen te verbouwen en anderzijds om de beddencapaciteit uit te breiden gezien de groeiende vraag. Als concreet voorbeeld van instellingen voor langdurige verpleging/verzorging waar aan gewerkt moet worden kunnen we ’t Huis aan de Poel en Nieuw Vredeveld noemen, bekende verpleeghuizen in Amstelveen. Het is belangrijk dat hier voldoende verpleegcapaciteit blijft en dat woningen daar niet omgezet worden naar (alleen) ouderenwoningen. Beide verpleeghuizen moeten (deels) getransformeerd worden door bijvoorbeeld kamers samen te voegen. Daarbij moeten we per saldo geen beddencapaciteit verliezen.

Klaasje Zevenster

Als concreet voorbeeld van levensloopbestendige woningen kunnen we Klaasje Zevenster noemen. In deze woningen wonen mensen zelfstandig, dicht bij winkels en zo nodig kan er een beroep op zorg gedaan worden. Frequin en Solleveld roepen graag woningcorporaties (voor het sociale woonsegment) en ontwikkelaars/investeerders (voor het middelduren woonsegment) op om gezamenlijk plannen te maken en met het gemeentebestuur in contact te treden.
In de gemeenteraadsvergadering van 18 november zullen Frequin en Solleveld namens VVD en BbA een motie hierover indienen. Deze motie die gericht is op voldoende woonzorgcapaciteit in Amstelveen, zal gesteund en mede ingediend worden door de coalitie partijen D66, PvdA en de oppositiepartij AVA.

Meer over:

Word donateur