VVD en BBA willen snelle overdracht tennispark Startbaan

VVD en BBA  willen dat de gemeente uiterlijk per 1 oktober 2017 de exploitatie en het beheer van het Tennispark Startbaan overdraagt aan de vereniging LTC Startbaan.  VVD en BBA hadden al eerder in een motie  van april 2016  het College van B&W opgeroepen te komen tot een overdracht  om  te geven aan de door de raad vastgestelde sportnota  Ruimte voor het Sportbedrijf en de verenigingen met aangepaste  spelregels.  “Met de overdracht krijgt de vereniging een grotere betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid bij de taken die op het tennispark moeten worden verricht. Dat is een stuk efficiënter en geeft de vereniging de mogelijkheid om onder eigen regie sneller en beter de taken uit te voeren”, aldus Rob Ellermeijer, raadslid VVD.
 Het bestuur van de  tennisvereniging LTC  Startbaan  juicht dit initiatief van VVD en BBA toe. Jitze Bakker, fractievoorzitter BBA hierover:   “VVD en wij  zijn hier zo sterk voor omdat dit een uitstekend voorbeeld van  participatie is. Zelf dingen doen betekent hier het meer regelen en inspelen op wat in dit geval de Amstelveense tennissers  daadwerkelijk willen.  Onze route is dat Amstelveen zoveel mogelijk wordt gemaakt door de Amstelveners zelf”.

Jitze Bakker (BBA) en Rob Ellermeijer (VVD) komen nu met een initiatiefvoorstel, waarin de  gemeente een bedrag beschikbaar stelt  ten behoeve van het  achterstallig onderhoud. De initiatiefnemers schatten dit op een bedrag  tussen de 250.000 en 300.000 Euro  Daarnaast moet de gemeente een eenmalige bijdrage beschikbaar stellen ten behoeve van de noodzakelijke investeringen in de gravelbanen, ook weer geschat op 350.000 à 400.000 euro.  De dekking voor genoemde bedragen  moet worden gevonden in de gereserveerde en te verwachten onderhouds- en  investeringskosten, zoals opgenomen  in het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) en de beschikbare middelen  in de voorziening groot onderhoud.  
In het initiatiefvoorstel wordt ook een indicatie gegeven voor het bedrag dat de  LTC  Startbaan  de gemeente  jaarlijks moet betalen aan erfpacht en huur. Met dit bedrag wordt tegemoet gekomen  aan de opbrengstderving van de gemeente en het Sportbedrijf  Amstelveen.

Het beheer  en de exploitatie van de dienstwoning van de groundsman blijven in handen van de gemeente, terwijl  ook de groundsman formeel in dienst blijft van de gemeente.  Wel worden de kosten die hieraan verbonden zijn aan de vereniging doorberekend. BBA en VVD roepen het College op om snel tot concrete afspraken met de vereniging te komen. Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de wijze waarop het beheer, de exploitatie en het onderhoud wordt gestructureerd om de continuïteit en de kwaliteit daarvan voor de toekomst te borgen. Ook is een belangrijk aandachtspunt de borging dat de verhuur van de binnenbanen onafhankelijk van het verenigingsbelang kan plaatsvinden, aangezien de binnenbanen ook worden verhuurd aan niet leden.
                                                                                                        Amstelveen,  18 april 2017