Waarom bbA buiten de coalitie werd gehouden

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de toespraak, die namens bbA Jacqueline Solleveld, vice – voorzitter van de fractie woensdagavond 23 mei in de gemeenteraad hield bij de installering van de nieuwe coalitie. De inleiding werd gesproken door fractievoorzitter Ruud Kootker.

“Voorzitter,

Wij spreken en debatteren vanavond over de coalitievorming en het coalitieakkoord. Vanaf 3 April ben ik samen met Peter Bot als onderhandelaar betrokken geweest bij de coalitievorming. Vanaf de 25e april, het moment waarop Peter Bot kenbaar heeft gemaakt zich terug te moeten trekken als kandidaat wethouder ben ik steeds meer onderwerp van gesprek geworden. Juist omdat het vanavond niet over personen moet gaan maar over het proces en de inhoud geef ik er de voorkeur aan dat het woord namens de bbA fractie gevoerd wordt door vice fractievoorzitter Jacqueline Solleveld”.

“ Het is goed voor Amstelveen dat er nu een coalitieakkoord ligt.
Voordat ik daar iets over ga zeggen wil ik graag ingaan op de coalitievorming.
Tijdens de installatievergadering hebben we verwezen naar het feit dat Burgerbelangen Amstelveen met een stijging van 900 stemmen een stabiele en betrouwbare lokale politieke partij is in onze Amstelveense gemeenschap. Wij mogen dat ook stellen op grond van onze positief, kritische deelname aan de raad gedurende de afgelopen 24 jaar en onze bijdrage aan twee colleges in de afgelopen 8 jaar, met de wethouderschappen van John Levie en Peter Bot.
700 stemmen meer

De verkiezingsuitslag kwam voor de bestaande coalitie uit op eenzelfde aantal zetels met in totaal 700 stemmen meer. Hieruit klonk het vertrouwen van de kiezer voor deze coalitie. Wij hebben onze voorkeur voor behoud van de coalitie uitgesproken en hebben aangegeven bereid te zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen en opnieuw toe te willen treden tot het college.

Na de gesprekken met alle partijen maakten de informateurs bekend met Burgerbelangen Amstelveen verder te willen onderhandelen.

Van 10 tot 24 april zijn VVD, D66 en Burgerbelangen Amstelveen met elkaar in gesprek geweest op verschillende momenten en in verschillende samenstellingen over collegeprogramma, financiën, aantal wethouders en portefeuilleverdeling.

Op 25 april liet Peter Bot echter weten zich op medisch advies terug te moeten trekken als kandidaat wethouder. Het terugtrekken van Peter Bot kwam op een uiterst ongelukkig moment. Niet alleen voor ons maar zeker ook voor de andere coalitiepartijen kwam dit bericht als donderslag bij heldere hemel. Wij hechten er aan in deze vergadering nog eens te benadrukken, dat de keuze die Peter heeft moeten maken een gedwongen keuze was in het belang van zijn gezondheid. Peter zelf heeft zijn eigen situatie niet aan zien komen, wij niet, niemand. Hem treft daarom ook geen enkel verwijt.

Geruchtencircuit
Peter heeft zich vanaf 2010 als raadslid, fractievoorzitter, wethouder en lijsttrekker met alle energie die in hem zat gegeven voor onze gemeente en de belangen van haar burgers. Het is daarom bijzonder teleurstellend te moeten constateren dat er na zijn gedwongen terugtrekking en ziekmelding enige dagen later een geruchtencircuit op gang is gekomen, waarbij openlijk wordt getwijfeld aan de reden van zijn vertrek. Dat doet pijn en dat heeft hij niet verdiend.

Na twee dagen, op 27 april, hebben we de partners in het coalitieoverleg laten weten dat onze fractievoorzitter de nieuwe kandidaat wethouder is. Op zaterdag 28 april volgde een breed overleg met bestuurders, fractievoorzitters en onderhandelaars van VVD, D66 en Burgerbelangen Amstelveen, waarbij de wethouders kandidatuur, communicatie, openheid en vertrouwen aan de orde zijn geweest. Afgesproken wordt dat bbA wordt geïnformeerd over het verdere verloop.
Bestuursvoorzitters

Zondagavond volgt dan een gesprek tussen de bestuursvoorzitters, die met name spreken over de bbA wethouders kandidatuur. Maandag volgt een gesprek tussen onderhandelaars Raat en Gordon en de kandidaat wethouder. De vraag komt nog aan de orde of er op het vlak van vertrouwen mogelijk nog iets tussen partijen en betrokkenen zou spelen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Wel wordt een beroep op hem gedaan zich terug te trekken als kandidaat wethouder op grond van een gebrek aan politieke vlieguren. Na overleg met onze eigen fractie en bestuur wordt besloten de kandidatuur te handhaven.

Op 9 mei vond er een kennismakingsgesprek met de kandidaat wethouder en de beide bestuursvoorzitters van D66 en VVD plaats. Na dit gesprek op 11 mei nodigden Floortje en Herbert onze kandidaat uit om te praten over het verdere verloop van het proces. In dat gesprek is door VVD en D66 de stekker er uitgetrokken.
Aan lijntje gehouden

Voorzitter wij stellen vast dat er na woensdag 25 april geen coalitie onderhandelingen meer hebben plaatsgevonden. Terugkijkend hebben we toch ook het gevoel dat bbA tussen 28 april en 11 mei aan het lijntje gehouden is.

Voor de breuk zijn meerdere gronden door de VVD en D66 genoemd variërend van gebrek aan politieke vlieguren van de kandidaat wethouder tot gebrek aan openheid en gebrek aan vertrouwen. Wat het eerste aangaat ziet ook bbA dat politieke vlieguren handig zijn, maar niet meer dan dat. Dat ligt wellicht anders voor de landelijke politieke partijen waar een interne politieke loopbaan kennelijk als vereiste gezien wordt voor wethouderschappen. Dat betekent nog niet dat wij dat als lokale politieke partij ook moeten doen. Het verwijt van gebrek aan openheid herkennen wij niet. En wat vertrouwen betreft, dat moet van twee kanten komen en aan onze kant was dat er. De wijze waarop beide partijen zich in de pers over ons uitspraken vinden wij daarom heel teleurstellend en onnodig beschadigend.

Burgerbelangen Amstelveen is in het hele proces van coalitievorming niet weggelopen van haar verantwoordelijkheid. Maar kennelijk ontbrak uiteindelijk de wil bij D66 en VVD om er werkelijk met elkaar uit te komen. VVD en D66 hebben gebroken en voor die breuk dragen zij de verantwoordelijkheid.

Voortzetting
Inmiddels is de trein verder geraasd en is er binnen enkele dagen een coalitie tot stand gekomen tussen VVD, D66 en PvdA. Je zou je kunnen afvragen, waarom de PvdA nu wel en direct na de verkiezingen niet kon aanschuiven. Dan was voortzetting van de bestaande coalitie mogelijk geweest en hadden we echt recht kunnen doen aan de verkiezingsuitslag.

Voorzitter, ik kom te spreken over het coalitieakkoord dat mede de resultante is van de onderhandelingen tussen VVD, D66 en bbA. Feitelijk staan wij mede aan de basis van dit akkoord en vinden met de aanpassingen die nu in het akkoord zijn aangebracht dat er een akkoord ligt waarin ook Burgerbelangen Amstelveen zich logischerwijs voor een deel kan herkennen.
Wij zullen nu vanuit de oppositie de samenwerking zoeken en op een positief kritische manier onze bijdrage leveren voor onze gemeente en onze inwoners.
Wij gaan er vanuit dat het nieuwe college serieus ruimte gaat maken voor een inbreng ook vanuit de oppositiepartijen. Het is ons veel waard als het dualisme de ruimte krijgt die het verdient zodat wij met wisselende meerderheden en minderheden de beste keuzes kunnen maken voor onze stad.

Aandachtspunten
Voorzitter, tot slot van onze kant nog enkele vragen en aandachtspunten ten aanzien van het coalitieakkoord:

De financiële uitdaging is fors; eerder gaf de heer Raat in de pers aan dat het over miljoenen zou gaan. Kan worden aangeven of dat zou kunnen betekenen dat de aandelen Eneco in de verkoop gaan?

In hoeverre is bezuiniging op de bedrijfsvoering van de gemeente mogelijk in het licht van de kwetsbare positie van de onderliggende ICT systemen?

Een punt van zorg is de participatie; een thema dat voor bbA van groot belang is. Gaat het college in de komende periode de stadgesprekken invoeren, de buurtschouw herstellen en het Right to Challenge promoten?

En wat wordt bedoeld met nieuwere vormen van inspraak?
Ik sluit af. We staan aan de vooravond van een nieuw college. Wij wensen het college veel succes, feliciteren de wethouders en zullen op constructieve wijze bijdragen aan het belang van Amstelveen en de Amstelveners”.

Meer over:

Word donateur