Woonomgeving en groen

Amstelveen hanteert de slogan: “Stad in het groen.” Burgerbelangen  vindt dat dit zo moet blijven. Het huidige openbare groen moet  worden gehandhaafd, soms hier en daar aangevuld en blijvend onderhouden. Bij dat laatste ligt ook een taak voor de burger. De gemeente moet daarom de burger daadwerkelijk bij dit onderhoud te betrekken. Op dat gebied streeft bbA naar een actief en creatief beleid.

Burgerbelangen  is verheugd dat  de recreatieve voorzieningen in de wijken in de afgelopen jaren zijn uitgebreid en zelfs verbeterd. Discussies met de wijkbewoners waren soms emotioneel, maar hebben wel geleid tot een algehele en brede kwaliteitsverbetering in de wijken. De jeugd leren spelen en bewegen vindt bbA belangrijk, al geldt ook hiervoor dat de gemeente actief en creatief moet werken aan een grotere betrokkenheid van  buurtbewoners en vrijwilligers bij het onderhoud van die speelplaatsen.
Amstelveen heeft wat het groen betreft een naam hoog te houden. Dankzij initiatieven van bbA hebben twee Heemparken van Amstelveen de officiële status van Rijksmonument gekregen. Dat verplicht Amstelveen om de diversiteit aan fauna en flora in deze parken te beschermen en erop toe te zien dat deze groene parels niet ontsierd worden door niet passende bebouwing in de nabije omgeving. 


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs